Innowacje pedagogiczne w SOSW nr 1 dla DNR

Innowacje pedagogiczne w SOSW nr 1 dla DNR

Innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole w latach 2022/2023

 1. „Z Minecraftem przez Świat”
 2. “Joga jako Metoda Wspierająca Proces Kształcenia na Języku Angielskim”
 3. “Usprawnianie Motoryki Małej poprzez Kreatywne Krawiectwo ”
 4. „Kodowanie i Proste Programowanie jako Metoda Wspierająca Zajęcia Rewalidacyjne”
 5. „Kształcenie Matematyczne od Kuchni”
 6. „Myśl Wizualnie! – Strategia Skutecznego Notowania i Uczenia Się”
 7. „Hipoterapia- fizjoterapia na koniu i przy koniu”
 8. „First Step – przedszkolak na giełdzie -zajęcia matematyczne z elementami języka angielskiego”
 9. „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”
 10. „Zaczarowany świat”
 11. “Tak się składa”
 12. “Klasowe wędrówki”

„Z MINECRAFTEM PRZEZ ŚWIAT” – mgr M. Gapys

Minecraft to gra fenomen, która ma miliony fanów na całym świecie. Od lat święci triumfy wśród młodszych, jak i starszych użytkowników komputerów, konsol i urządzeń przenośnych. Minecraft to połączenie gry survivalowej i ogromnego placu budowy w przestrzeni 3D. Gra wyróżnia się prostą grafiką i bardzo przystępnym dla oka interface’m.

W Polsce i na świecie wykorzystanie Minecrafta jako nowoczesnego środka dydaktycznego jest co raz popularniejsze. Wykorzystanie go podczas pracy z osobami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym (z współwystępującymi zaburzeniami) stanowi nowość w naszym kraju (a może i na świecie). Podczas pracy z Minecraftem wykorzystywane są również różne metody pomocnicze w tym: Drama, Mapowanie Myśli, Metoda Symulacyjna, Metoda Projektu.

Innowacja „Z Minecraftem przez świat” pozwala budować system komunikacji i rozwijać kompetencje komunikacyjne w sposób werbalny i pozawerbalny. Uczniowie zdobywają samodzielność z zakresu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Innowacyjna praca z Minecraftem umożliwi uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi członkami danej zbiorowości zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia w grupie.

Ponadto działania w Minecrafcie pozytywnie wpływają na rozwój kreatywności, która jest motorem napędowym tej platformy. Użytkownicy muszą wykazać się spostrzegawczością, umiejętnością podejmowania szybkich decyzji, utrzymania właściwej koncentracji. Minecraft zdecydowanie rozwija kreatywność architektoniczną i wyobraźnię przestrzenną, poprawia także małą motorykę. Nie bez znaczenia jest tu także ćwiczenie cierpliwości, a także konsekwencji w działaniu.

https://www.facebook.com/soswdnr/videos/197838328909635 – film przedstawiający działania podczas innowacji “Z Minecraftem przez świat” w roku szkolnym 2021/2022

“JOGA JAKO METODA WSPIERAJĄCA PROCES KSZTAŁCENIA NA JĘZYKU ANGIELSKIM” – mgr A. Chabasińska

Innowacja opiera się na dwóch uzupełniających się założeniach- stwierdzeniu Paul E. Dennison „Ruch jest drzwiami do uczenia” oraz Tiffany Cruikshank “Yoga jest potężnym narzędziem zmiany. W miarę jak budujesz swoją siłę, zaczynasz też coraz bardziej wierzyć w swój potencjał.”

W trakcie ćwiczeń jogi, dzięki powolnemu precyzyjnemu, wyizolowanemu ruchowi, jakim jest asana, aktywizuje się parasympatyczny układ nerwowy. W mózgu wytwarza się dopamina (hormon motywacji), serotonina, endorfiny (hormony szczęścia). Człowiek wycisza się, umysł uspokaja, ciało odpręża uwalniając napięcie i tłumione emocje. Dzieci doświadczają wówczas spokoju, równowagi i wewnętrznej harmonii. Dzięki ćwiczeniom jogi wzrasta jasność myśli, co potęguje kreatywność. Stajemy się twórczy, mamy nowe pomysły. Poprawia się również pamięć, uważność i zdolność koncentracji, czemu towarzyszy spadek zmęczenia i stresu. Joga pozwala również rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości, pewność siebie, stabilność i inteligencję emocjonalną.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione fakty innowacja zakłada organizacje 1 godziny języka angielskiego w tygodniu na sali gimnastycznej z wykorzystaniem elementów jogi i ćwiczeń uważności, które nie tylko stworzą warunki do lepszego przyswajania wiedzy, ale i będą w praktyce umożliwiać zapoznanie i wykorzystywanie słownictwa z zakresu treści określonych w podstawie programowej:  człowiek, sport, zdrowie. Cele kształcenia- wymagania ogólne realizowane podczas zajęć w ramach innowacji: Znajomość środków językowych, Rozumienie wypowiedzi, Reagowanie na wypowiedzi.

Innowacja zakłada przeniesienie nauki z Sali lekcyjnej na salę gimnastyczną. Zakłada, że podstawą do pełnego nabywania wiedzy jest rozbudzenie zainteresowania uczniów, zaangażowanie w aktywność ruchową, oraz praca nad rozwijaniem procesów poznawczych (spostrzeganie, uwaga, koncentracja, pamięć). Słownictwo poznawane podczas zajęć będzie utrwalane i wykorzystywane podczas wykonywania pozycji jogi i ćwiczeń uważności. Zajęcia odbywać będą się w języku angielskim.

Więcej o innowacji na stronie 68 poniższego linku :

http://refleksje.zcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSJE-3-2022.pdf

“USPRAWNIANIE MOTORYKI MAŁEJ POPRZEZ KREATYWNE KRAWIECTWO ” PODCZAS ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH – mgr B. Skupińska

Jednym z najważniejszych założeń innowacji jest wzbogacenie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez wprowadzenie działań usprawniających zaburzone funkcje rozwojowe oraz intelektualne. Uczniowie uczestnicząc w innowacji będą nabywać nowe umiejętności niezbędne w życiu codziennym, a także  wykorzystają zdobytą wiedzę i doświadczenia w przyszłej pracy zawodowej.

Ważnym elementem programu jest wprowadzenie działań mających na celu kompensowanie zaburzonych funkcji ucznia, takich jak: spostrzegawczość, myślenie, pamięć, dotyk, koncentracja, koordynacja wzrokowo – słuchowa. Zajęcia innowacyjne pozwolą uczniom wyrobić smak estetyczny, przyzwyczają ich do wysiłku, nauczą wytrwałości, a także praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy.

Różnego rodzaju prace ręczne z zakresu szycia mają działanie terapeutyczne a także stymulujące rozwój. Rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty. Warto również wspomnieć o tym, że mają ogromny walor uspokajający – zmniejszają stres oraz napięcie nerwowe.

„KODOWANIE I PROSTE PROGRAMOWANIE JAKO METODA WSPIERAJĄCA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE” – mgr A. Chmielewska

Innowacja metodyczno – programowa  „Kodowanie i proste programowanie jako metoda wspierająca zajęcia rewalidacyjne” przeznaczona jest dla uczniów klasy 8 SP.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną roboty. Roboty mają charakter edukacyjny, poprzez zabawę z robotem dzieci wchodzą wświat programowania (tworzenie zdarzeń, algorytmów, budowanie sekwencji i pętli, i wiele innych). Przy tym zupełnie nieświadomie rozwijają kluczowe w naszych czasach umiejętności: logicznego myślenia skupionego na rozwiązywaniu problemów, kreatywnego podejścia, precyzyjnego prezentowania swoich myśli, współpracy i podstaw j. angielskiego (nauka poprzez zabawę).

Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić. Prowadzący pokarze, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

Nowatorstwem innowacji jest wspomaganie zdobywania podstawowych kompetencji i umiejętności ucznia poprzez naukę programowania, w tym doskonalenie czytania, liczenia, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowanie postaw społecznych. Ważne jest również wtopienie aktywności umysłowej dziecka, w jego aktywność fizyczną. W ten sposób rozwija się myślenie, tworzą się pojęcia i dziecko nabywa nowe umiejętności, lub doskonali i utrwala, już nabyte. Założeniem niniejszego programu jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć dziecko rozwijało będzie podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

Celem zajęć będzie świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych.

„KSZTAŁCENIE MATEMATYCZNE OD KUCHNI” – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – mgr M. Jaworska

Innowacja pedagogiczna „Kształcenie matematyczne od kuchni” przeznaczona jest dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia i Liceum Ogólnokształcącego.

Głównym założeniem  innowacji  jest umożliwienie uczniom dodatkowego kształcenia matematycznego, stymulowanie procesów poznawczych (myślenie, pamięć, uwaga), rozwijanie postawy intelektualnej u uczniów wyrażającej się w twórczym , logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i przygotowanie uczniów do wykorzystywania matematyki w codziennym  życiu.

Nauczyciel pracując z uczniem zbliża  treści zadania do sytuacji z życia codziennego co sprawia, że uczniowie szybciej zaczynają rozumieć polecenie, łatwiej liczą i więcej zapamiętują. Ukazanie przydatności matematyki i jej narzędzi pozwala uczniom lepiej doceniać wartość zdobywanej wiedzy. Zajęcia innowacyjne „Kształcenie matematyczne od kuchni” mają za zadanie rozwój zaradności, wyrabianiu postaw matematycznych, nauczą  współżycia i współpracy, będą sprzyjają wyrabianiu aktywnych postaw matematycznych i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy

Nowatorski charakter innowacji polega na zastosowaniu środków multimedialnych, np. Kahoot, gier i zabaw dydaktycznych online, działań praktycznych (przeliczanie miar i wag w recepturach gastronomicznych, sporządzanie wypieków cukierniczych). Zajęcia mają za zadanie rozbudzić aktywność matematyczną i wyrównać deficyty wynikające z obniżenia możliwości intelektualnych i braków w wiedzy. Uczniowie poznają i utrwalą praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Wszechstronne działania metodyczne przy zastosowaniu zróżnicowanych środków dydaktycznych dają wymierne efekty dydaktyczne.

„MYŚL WIZUALNIE! – STRATEGIA SKUTECZNEGO NOTOWANIA I UCZENIA SIĘ” – mgr A. Gazińska

Innowacja pedagogiczna: „Myśl wizualnie! – strategia skutecznego notowania i uczenia się”jest metodą przeznaczoną dla uczniów szkoły podstawowej, branżowej i liceum ogólnokształcącego wspomagającą proces uczenia się i zapamiętywania w czasie lekcji religii.

Myślenie wizualne jest połączeniem zapisu klasycznego z dodatkiem obrazów, ikon i rysunków. Jest to sposób na uniwersalną komunikację i prosty przekaz rozumiany przez wszystkich ludzi. Prostych ikon przedmiotów i sytuacji, każdy może się nauczyć i dzięki ich powszechnie rozumianej formie też odczytać. Stosując myślenie wizualne więcej i na dłużej jesteśmy w stanie zapamiętać. Innowacja zakłada naukę przy zastosowaniu myślenia wizualnego.

Nauczyciel na lekcji będzie przekazywał, utrwalał wybrane treści, zagadnienia za pomocą obrazu, schematu, ikon czy z użyciem koloru, notatki wizualnej. Uczniowie zdobędą podstawy myślenia wizualnego, by później samodzielnie rysować proste postacie, emocje, tworzyć wizualne notatki w zeszycie.

W czasie zajęć uczeń: pobudzi  kreatywność, będzie koncentrował się  na pożądanych treściach oraz kształtował umiejętność myślenia wielokierunkowego, nielinearnego. Doświadczy stymulacji  wielozmysłowej, podniesie graficzną jakość pisma, będzie rozwijał motorykę małą. Uczeń kształtował będzie i rozwijał swój język, a także dokonywał  selekcji  treści.

Innowacja ma na celu wniesienie obustronnej korzyści: dla ucznia i nauczyciela, ponieważ ma zmotywować tego drugiego do samokształcenia, a co za tym idzie do wprowadzenia stosowania nowych metod nauczania, nowego sposobu prezentacji materiału, nowych form pracy w dziedzinie wprowadzania, a także utrwalania lub sprawdzania wiadomości i umiejętności.

„ZACZAROWANY ŚWIAT” – mgr.Krystyna Chmiel

Adresatami innowacji są uczniowie z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi klasy 2c ( słuchowymi, wzrokowymi, ruchowymi, CUN).

Niniejsza innowacja opiera się na polisensomotorycznym stymulowaniu rozwoju dziecka z wykorzystaniem „Sali Doświadczeń Świata” i wspomagających metod pracy opartych na stymulowaniu zmysłów ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ma ona rozwijać wszystkie zmysły, tak aby dostarczały jak najwięcej informacji o otaczającym świecie, wpływając tym samym na proces uczenia i poznania.

Innowacja ,,Zaczarowany świat’’ jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych. Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą dotyku, wzroku, słuchu i smaku. Stymulowanie ich, czyli zewnętrzne oddziaływanie mające na celu pobudzenie rozwoju odbywać się może podczas zajęć kreatywnych i w Sali Doświadczeń Świata. Poprzez różne elementy metod aktywności wykorzystanie SDŚ będzie miało korzystny wpływ na całościowy rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

„ HIPOTERAPIA- FIZJOTERAPIA NA KONIU I PRZY KONIU”- mgr. Magdalena Wasiun- Chodoruk

Głównym założeniem innowacji jest wykorzystanie hipoterapii w rehabilitacji i w relacjach społecznych oraz zapoznanie z elementami jazdy konnej i z pielęgnacją koni. Dzięki hipoterapii uczniom może być łatwiej pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem. Zajęcia odbywają się w stajni „Brzózki” i obejmują uczniów szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

„FIRST STEP – PRZEDSZKOLAK NA GIEŁDZIE -ZAJĘCIA MATEMATYCZNE Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO” mgr. Daria Lomperta

Innowacja pedagogiczna „First step – przedszkolak na giełdzie” jest odpowiedzią na zainteresowanie dzieci światem matematycznym. Pomimo tego, że dzieci wykonują wiele działań podczas realizowania podstawy programowej, to w dalszym ciągu domagają się większej ilości doświadczeń związanych z zagadnieniami matematycznymi.

Innowacja opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę, praktycznym działaniu i eksperymentach. W tematykę zajęć „wplecione” zostaną elementy języka angielskiego, w celu rozwijania kompetencji językowych naszych uczniów.

Zajęcia odbywać się będą dwa lub trzy razy w miesiącu – w zależności od potrzeby. W każdym miesiącu będzie wprowadzane jedno zagadnienie. Kształtowanie umiejętności liczenia, utrwalanie aspektu liczby kardynalnej oraz porządkowej będzie realizowane przez cały rok. Treści całego programu są tak dobrane, aby ich realizacja mogła zminimalizować trudności niepowodzenia dzieci w uczeniu się matematyki z elementami języka angielskiego.

Edukacja matematyczna od najwcześniejszego etapu edukacji zakończona sukcesem jest konieczna, aby uczniowie nie poszli śladem większości i nie bali się matematyki przez resztę swojej edukacji.

„Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”  mgr. Ewelina Maciągowska

międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja III ,,Poznajemy zawody”

Projekt składa się z trzech modułów:

I moduł od 01.10.2021r. Do 31.12.2021r.

Podróże małe i duże

Ii moduł od 01.01.2022r. Do 31.03.2022r.

Naukowy zawrót głowy

Iii moduł od 01.04.2022r. Do 31.05.2022r.

Na ratunek

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Trzecia edycja projektu polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie.

CELE:

-rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

-rozwijanie aktywności czytelniczej,

-doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

-zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

-zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,

-wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie

-zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,

-integracja zespołu klasowego,

Innowacja „Tak się składa” – mgr Sylwia Skupińska

Innowacja obejmuje dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego. Zajęcia opierają się na działalności konstrukcyjnej: na tradycyjnej sztuce składania papieru – origami oraz na modelarstwie.

Głównym założeniem innowacji „Tak się składa” jest rozwijanie, kształtowanie, odkrywanie talentów, zdolności i zainteresowań dzieci, a także rozwój podstawowych umiejętności uczenia się i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych (percepcji słuchowej, wzrokowej, sprawności motorycznej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej).

Innowacja realizowana podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Cele innowacji torozwijanie sprawności manualnej – kształcenie małej motoryki, zdobywanie umiejętności w zakresie poznawania technik składania papieru, utrwalanie nazw figur geometrycznych, wspieranie rozwoju procesów poznawczych i logicznego myślenia, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, wzmacnianie koncentracji na wykonywanej czynności, wzrost poczucia własnej wartości, uruchamianie procesu adaptacji dzieci doświadczających niepowodzeń szkolnych, uspołecznienie dzieci, rozbudzanie w nich ciekawości otaczającego świata, rozwijanie inwencji i fantazji, rozwijanie słownictwa czynnego i biernego.

Innowacja pedagogiczna „Klasowe Wędrówki” – mgr Małgorzata Czerwińska

Innowację pedagogiczną KLASOWE WĘDRÓWKI realizowana jest w czasie zajęć: funkcjonowania osobistego i społecznego oraz zajęć rozwijających kreatywność. Dotyczy połączenia różnych form aktywności związanej z turystyką o charakterze rekreacyjno – sportowym.

Poprzez zajęcia realizowane są następujące cele: promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i ekologicznych Polic i najbliższych okolic, poznanie szlaków turystycznych przebiegających przez nasz region, rozwijanie szacunku do dziedzictwa kulturowego odwiedzanych miejsc, doskonalenie umiejętności poszukiwania i gromadzenia wiadomości dotyczących odwiedzanych miejsc, integrowanie zespołu klasowego, krzewienie turystyki i krajoznawstwa, aktywnych form wypoczynku  w postaci wędrownictwa.