Szkoły

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W naszej szkole zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Pracujemy nad zwiększeniem jego samodzielności i zaradności życiowej.

Kształcenie w naszej szkole przysposabiającej do pracy oparte jest o podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dla każdego ucznia zespół nauczycieli tworzy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, natomiast jego postępy w nauce są dokumentowane w ocenach opisowych. Po zakończeniu cyklu kształcenia nasza młodzież nie otrzymuje kwalifikacji zawodowych, ale jest wyposażana w umiejętności, które mogą być wykorzystane w zatrudnieniu chronionym lub wspomaganym.

Edukację i terapię uczniów realizujemy w ramach, takich przedmiotów jak:-

  • Przysposobienie do pracy,-
  • Funkcjonowanie osobiste i społeczne,-
  • Wychowanie fizyczne,-
  • Religia/etyka,-
  • Zajęcia kształtujące kreatywność, w tym zajęcia umuzykalniające, Zajęcia sportowe,-
  • Zajęcia rewalidacyjne.

Na zajęciach przysposobienia do pracy nasi uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu:

  • gospodarstwa domowego z rozszerzonymi zajęciami kulinarnymi,-
  • rękodzielnictwa,-
  • rzemiosła.

Na wszystkich etapach edukacji uczniowie objęci są zajęciami usprawniającymi z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Zajęcia prowadzimy w pełni wyposażonej kuchni dydaktycznej, pracowni rękodzielniczej, w nowoczesnych i dostosowanych do potrzeb uczniów salach lekcyjnych, gabinetach rewalidacyjnych, logopedycznych.

W kuchni dydaktycznej nie tylko kształtujemy umiejętności gotowania i pieczenia, ale zwiększamy samodzielność i zaradność życiową uczniów. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie nawyków higienicznych i tych, które dotyczą bezpieczeństwa. Prowadzone lekcje, oprócz polepszania funkcjonowania ucznia w domu rodzinnym, przygotowują go również do wykonywania prostych prac w sektorze usług i zatrudnieniu wspomaganym.

Podczas zajęć z rękodzielnictwa uczniowie doskonalą własną dokładność i cierpliwość. Wykorzystują różnorodne narzędzia i materiały, uczą się organizacji stanowiska pracy.

Podczas cyklu kształcenia doskonalimy i kształtujemy sprawności szkolne ucznia tj.: czytanie, pisanie, liczenie. Poszerzamy wiedzę na temat otoczenia społecznego i przyrodniczego. Kształtujemy umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu tj.: komunikowanie się, samoobsługa, posługiwanie się pieniędzmi, prace porządkowe, dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo i wiele innych. Nasi uczniowie biorą udział w wycieczkach i ćwiczeniach terenowych, które zwiększają ich śmiałość, poczucie pewności i orientację w najbliższym otoczeniu.
Młodzież uczęszczająca do szkoły przysposabiającej do pracy ma możliwość zakwaterowania w grupach internackich oraz korzystania ze stołówki szkolnej i księgozbioru biblioteki.