Szkoły

Szkoła Policealna

Plakat – Szkoła Policealna

Absolwent liceum ogólnokształcącego może kontynuować naukę w dwuletniej Szkole Policealnej w zawodzie technik administracji lub technik archiwista. Szkoła nie wymaga od kandydatów świadectwa dojrzałości, ponieważ podstawą do przyjęcia jest świadectwo ukończenia liceum.

Nasza placówka jest ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika administracji absolwenci mogą zdawać na terenie szkoły.

Ukończenie kierunku technik administracji daje konkretny zawód i umożliwia podjęcie pracy zawodowej w organach administracji rządowej, administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin na terenie całego kraju, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach oraz w zakładach usługowych.

Technik administracji jest w danej firmie osobą odpowiedzialną za interpretacje i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów.

Kim jest archiwista? To osoba pracująca w archiwach różnych instytucji, zajmująca się aktami w nich przechowywanymi. Pracuje samodzielnie lub z klientami. Miejscem pracy archiwisty mogą być archiwa państwowe, zakładowe, biblioteki, muzea czy sądy oraz inne miejsca, w których przetrzymywane są różnego rodzaju dokumenty.

Zapewniamy praktyki zawodowe w IV semestrze nauki na terenie Polic, mn. w: Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach, Starostwie Powiatowym, Urzędzie Gminy Police, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Uczniowie szkoły policealnej na targach szkół
Pracownia PSS

Related Images: