Deklaracja dostępności Strony internetowej

Deklaracja dostępności Strony internetowej

Deklaracja dostępności Strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Worona.
 • E-mail: malgorzata.worona@soswdnr.pl
 • Telefon: 914040064

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
 • Adres: ul. Korczaka 45, 72-010 Police
 • E-mail: sekretariat@soswdnr.pl
 • Telefon: 91 506 52 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Janusza Korczaka 45,   72-010 Police.

Główny wjazd do siedziby Ośrodka usytuowany jest od strony ulicy Kresowej w Policach.

Głównym budynkiem w którym mieści się sekretariat, gabinet dyrektora oraz administracja, jest budynek przy ulicy Korczaka 45.

Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach 7:30 – 15:30.

Do budynku prowadzą stopnie schodowe oznakowane taśmą ostrzegawczą z poręczami w kolorze kontrastowym – żółtym.

Przed wejściem do budynku wybudowano podjazd z poręczami, który umożliwia swobodne wejście do budynku i wjazd osób poruszających się na wózkach. 

Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, nie ma wydzielonych stref kontroli dostępu.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku – poziom 0 na którym znajduje się sekretariat szkół oraz gabinet dyrektora.

W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem biura umiejscowionego na piętrze budynku istnieje możliwość zejścia pracownika na parter budynku (do sekretariatu Ośrodka).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta znajduje się na parterze i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 

W sekretariacie znajduje się pętla indukcyjna dla niedosłyszących oraz tablet z możliwością połączenia się online z tłumaczem języka polskiego na PJM Polski Język Migowy.

Istnieje możliwość zapewnienia pomocy osoby asystującej pracownika Ośrodka przy wejściu do budynku.

Potrzebę skorzystania z pomocy osoby asystującej pracownika Ośrodka, Ośrodek zapewni po wcześniejszym zgłoszeniu.

Ośrodek zapewni pomoc osoby asystującej pracownika Ośrodka w ciągu 2-3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres zwrotny na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, przy pomocy osoby trzeciej.

Na terenie Ośrodka znajdują się 3 miejsca parkingowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast

możliwość powiększenia i pomniejszenia liter na stronie

skala szarości

wysoki kontrast

możliwość zastosowania niestandardowego koloru tła i szarości

podświetlane linki

czytelna czcionka

na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

czytnik tekstu

wirtualna klawiatura

tryb wyraźny

powiększony kursor

wyróżnienie nagłówków

 

Inne informacje i oświadczenia

Ośrodek podejmuje ciągłe starania dotyczące podniesienia poziomu dostępności. 

WNIOSEK O DOSTĘPNOŚĆ:

Related Images: