Projekt "Otwieramy Drzwi – rozwój kadry kluczem do współpracy europejskiej"

Projekt “Otwieramy Drzwi – rozwój kadry kluczem do współpracy europejskiej”

PROJEKT „OTWIERAMY DRZWI – ROZWÓJ KADRY KLUCZEM DO WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ”

Od 1 sierpnia 2022 r w SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach realizowany będzie projekt programu Erasmus + w ramach akcji: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej „Otwieramy Drzwi – rozwój kadry kluczem do współpracy europejskiej” . Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry szkolnej zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy na kursach zagranicznych w krajach Unii Europejskiej- Malta, Cypr, Hiszpania, Irlandia podczas szkoleń językowych (angielski, hiszpański), metodycznych oraz językowo metodycznych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach pozyskanego grantu.

Główne założenia projektu:

1. podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej oraz zarządzającej,

2. podniesienie efektywności pracy placówki poprzez wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

3. wprowadzenie w szkole nowoczesnej metody zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka (CLIL), tak by atrakcyjność zajęć wpłynęła na motywację uczniów do nauki a także rozwinęła ich umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii,

4. umożliwienie nauczycielom udziału w szkoleniach zagranicznych oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk dydaktycznych w międzynarodowym gronie, a poprzez to wsparcia ich rozwoju osobistego i zawodowego

5. wdrożenie nowych rozwiązań w zarządzaniu szkołą;

6. poszerzenie horyzontów i światopoglądów, postawy tolerancji i otwartości wobec innych narodów;

6. nadanie europejskiego wymiaru placówce, poprzez udział w międzynarodowym kształceniu oraz nawiązaniu kontaktów i uczestniczeniu w projektach międzynarodowych,

Twórca i Koordynator projektu – Agnieszka Chabasińska

Twórca projektu – Maciej Gapys

ZAŁĄCZNIKI: