Za życiem

Za życiem

Pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO)

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy został powołany Zarządzeniem Nr 44/2017 Starosty Polickiego z dnia 11 grudnia 2017 r.

Celem działania Ośrodka jest realizacja rządowego programu ,,Za życiem’’, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego wsparcia rodzin z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.

Zadania Ośrodka

Realizacja rządowego programu ,,Za życiem”.

Realizacja bezpłatnych zajęć specjalistycznych dla dzieci w ramach:

 • zajęć specjalistycznych dla dzieci nie posiadających opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju a zagrożonych niepełnosprawnością (do 5 godzin tygodniowo);
 • dodatkowych zajęć dla dzieci, które są objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • udzielanie rodzicom (opiekunom) specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka.
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy w szczególności fizjoterapeutycznej, tyflopedagogicznej, logopedycznej, pedagogicznej, usprawniania narządu ruchu w wodzie( metodą Halliwick)  oraz terapii metodą Integracji Sensorycznej i Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.

Podstawą przyjęcia dziecka do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczego jest:

 1. Zamieszkanie na terenie Powiatu Polickiego.
 2. Dostarczenie jednego z poniżej wymienionych dokumentów:
 3. Zaświadczenie „ZA ŻYCIEM”
 4. Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 7. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o zagrożeniu niepełnosprawnością

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr telefonu: 721 203 202 od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30-15.00

Rodzicu !!!
Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, zgłoś się na konsultacje, bo tylko wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty.