Za życiem

Za życiem

Pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO)

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy został powołany Zarządzeniem Nr 44/2017 Starosty Polickiego z dnia 11 grudnia 2017 r.

Celem działania Ośrodka jest realizacja rządowego programu ,,Za życiem’’.

Rekrutacja do programu „Za życiem” trwa cały rok kalendarzowy.

Warunki jakie należy spełnić w celu objęcia dziecka i rodziny kompleksowym wsparciem WOKRO:

 1. Zamieszkanie na terenie Powiatu Polickiego.
 2. Wiek dziecka: od 0 do 7 r.ż. ( od  urodzenia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do ukończenia 3 roku życia. W przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym obowiązkowe jest dostarczenie odroczenia wydanego przez Dyrektora szkoły.
 3. Posiadanie  aktualnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenia o niepełnosprawności.
 4. W przypadku niemowląt i małych dzieci do ukończenia  2 roku życia nieposiadających jeszcze opinii o potrzebie wczesnego wspomagania  rozwoju obowiązuje dostarczenie zaświadczenia lekarskiego „Za życiem” potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
 5. Priorytetowo przyjmowane są do WOKRO rodziny z dzieckiem w wieku od 0 do ukończenia 3 roku życia posiadającym zaświadczenie lekarskie „Za życiem”.
 6. Pierwszeństwo przy przyjęciu do WOKRO mają dzieci, które nie korzystały z  zajęć we wcześniejszych edycjach programu „ Za życiem”.
 7. Wypełniony komplet dokumentów  rekrutacyjnych należy  przywieźć osobiście i złożyć w sekretariacie Ośrodka lub u koordynatora WOKRO (Kompleks Rehabilitacji).
 • Dokumenty, które należy obowiązkowo dostarczyć:

Załącznik nr 5 – zaświadczenie „Za życiem” jest dla dzieci nie posiadających opinii i orzeczenia.

Ponadto należy dostarczyć:

 • ksero opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  lub zaświadczenia „Za życiem” lub orzeczenia o niepełnosprawności
 • indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju- w przypadku dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu lub poradni
 • indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET) w przypadku dziecka objętego kształceniem specjalnym w przedszkolu
 • indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku dziecka uczestniczącego w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
 • Informacji udzielamy pod numerem telefonu 721 203 202 (czynny w pon. 10.00-12.30, wt.13.00-15.00, środy 9.00-10.30) lub osobiście w czwartki w godz. 15.30-16.30 –  Kompleks Rehabilitacji.

Rodzicu !!!
Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, zgłoś się na konsultacje, bo tylko wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty.

Related Images: