Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach w roku szkolnym 2020/2021 realizowany jest rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Celem ogólnym jest zwiększenie efektywnego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) w ramach zajęć dydaktycznych, a także pełna realizacja zadań edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami podstawy programowej oraz wykonanie zadań w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Planowane działania w sieci:
1. Spotkania organizacyjne.
2. Przygotowywanie i prezentacja lekcji otwartych.
3. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych
4. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk publikowanych ich na stronach internetowych szkół.
5. Wymiana poglądów, doświadczenia.

W ramach realizacji programu szkoła otrzymała 4 dotykowe monitory interaktywne. W ramach prowadzonych działań edukacyjnych korzystają z nich uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącego.

Szkolnym e – koordynatorem projektu została Pani Agnieszka Gazińska.

Do  szkolnego zespołu TIK należą wszyscy nauczyciele pracujący w SOSW nr 1.

Nauczyciele i uczniowie podczas zajęć wykorzystują zakupiony sprzęt. Korzystają i polecają innym następujące strony internetowe:

Przykłady dobrych praktyk. Wykorzystanie TIK w realizacji innowacji pedagogicznych:

–  „Kodowanie i proste programowanie jako metoda wspierająca zajęcia rewalidacyjne”

– „Kształcenie matematyczne od kuchni” -zajęcia rewalidacyjne

– „Myśl Wizualnie – Strategia Skutecznego Notowania i Uczenia sie”

https://soswdnr.pl/innowacje-pedagogiczne-w-sosw-nr-1-dla-dnr/

Szkolenie dotyczące wykorzystania platformy WordWall w pracy dydaktyczno – wychowawczej – wkrótce


W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa nr 10 przystąpiła do Programu „Aktywna Tablica”. Dzięki uczestnictwu w programie mogliśmy wzbogacić bazę dydaktyczna i terapeutyczną o narzędzia do terapii:

  • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji,
    z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym dysleksją, dyskalkulią;
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego dla uczniów
    z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji
    i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem;
  • dla uczniów z niepełnosprawności intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym;
  • dla uczniów z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

W szkole został powołany e-koordynator oraz nauczycielskie zespoły samokształceniowe. Zajęcia z wykorzystaniem TIK były prowadzone we wszystkich oddziałach szkoły podstawowej. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach dotyczących wykorzystania TIK w terapii pedagogicznej.

Ponadto zorganizowano lekcje otwarte dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, przeprowadzono cztery różnorodne zajęcia.  Celem wizyt było przybliżenie dzieciom innowacyjnych narzędzi technologicznych. Uczniowie i nauczyciele zapoznali się z działaniem drukarki 3D i filamentami PLA. Każdy otrzymał mały suwenir wydrukowany przez naszą drukarkę 3D oraz spróbował swoich sił w druku 3D za pomocą długopisu Banach 3D. Długopis ten kształtuje precyzję i dokładność oraz uczy cierpliwości i konsekwencji w działaniu. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach z zakresu robotyki, programowania.

Nauczyciele SP 8 mieli także okazję poznać narzędzia i pomoce, które są wykorzystywane w naszej szkole w codziennym procesie edukacji i terapii. Ponadto odbyła się wymiana doświadczeń, zaprezentowanie przyjętych rozwiązań w ramach współpracy międzyszkolnej.

Related Images: