Innowacje pedagogiczne w SOSW nr 1 dla DNR

Innowacje pedagogiczne w SOSW nr 1 dla DNR

Innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole w latach 2023/2024:

  1. MOŻNA INACZEJ – KREATYWNE METODY PRACY Z UCZNIAMI.
  2. „NAUCZANIE PRZEZ RYMOWANIE” mgr Marta Karpowicz
  3. „TAK SIĘ SKŁADA”  mgr Sylwia Skupińska
  4. “FIRST STEP – PRZEDSZKOLAK NA GIEŁDZIE – ZAJĘCIA MATEMATYCZNE Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO” Nauczyciel wprowadzający:  mgr Emilia Adamczyk
  5. „Z MINECRAFTEM PRZEZ ŚWIAT”  mgr Maciej Gapys
  6. “JOGA JAKO METODA WSPIERAJĄCA PROCES KSZTAŁCENIA NA JĘZYKU ANGIELSKIM” mgr Agnieszka Chabasińska
  7. „WSPARCIE ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO MŁODZIEŻY POPRZEZ WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW JOGI I TRENINGU UWAŻNOŚCI”  mgr Agnieszka Chabasińska
  8. „KODOWANIE I PROSTE PROGRAMOWANIE JAKO METODA WSPIERAJĄCA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE” mgr Agnieszka Chmielewska
  9. „ HIPOTERAPIA- FIZJOTERAPIA NA KONIU I PRZY KONIU” mgr Magdalena Wasiun- Chodoruk
  10. “JESTEM KOWALEM SWOJEGO LOSU”  mgr Agnieszka Chmielewska

MOŻNA INACZEJ – KREATYWNE METODY PRACY Z UCZNIAMI.

Nauczyciel wprowadzający:  mgr Aleksandra Chmara

Rodzaj innowacji: innowacja programowo – metodyczna

Największym wrogiem skutecznej nauki jest zniechęcenie oraz brak motywacji do pracy. Tylko odpowiednio zmotywowany i zaangażowany uczeń jest w stanie sporo zapamiętać z zajęć, w których uczestniczy. Celem innowacji: MOŻNA INACZEJ – kreatywne metody pracy z uczniami  jest wykorzystanie różnorodnych form i metod pracy podczas zajęć. Dzięki elementom zaskoczenia, uczeń na długo zapamięta lekcje, w których uczestniczył. Wykorzystanie aktywnych metod i form pracy sprzyja skutecznemu zdobywaniu wiedzy oraz daje uczniom poczucie sprawstwa, odpowiedzialności za własny proces edukacyjny. Środek ciężkości zostaje przesunięty. Nauczyciel jest koordynatorem, przewodnikiem, osobą, która wskazuje drogę. Uczeń z kolei pozostaje aktywny, szuka rozwiązań, tworzy, przetwarza informacje.

Harmonogram programu:

WRZESIEŃ – Test na uważność sposobem na wzrost zaangażowania oraz skupienia podczas zajęć;

PAŹDZIERNIK – Dobra notatka kluczem do sukcesu, czyli jak notować skutecznie?

LISTOPAD – Gry i zabawy edukacyjne tworzone dla uczniów i przez uczniów;

GRUDZIEŃ – Metoda dramy na zajęciach;

STYCZEŃ – Lapbook – wizualizacja najważniejszych treści;

LUTY – Wykorzystanie kodów QR na zajęciach;

MARZEC – Lekcja metodą stacji;

KWIECIEŃ – Brain box, czyli nieszablonowe pomysły na lekcje powtórzeniowe;

MAJ – Gry ruchowe sposobem na zajęcia;

CZERWIEC – Podsumowanie innowacji, czas na ewaluację i wnioski.

„NAUCZANIE PRZEZ RYMOWANIE” mgr Marta Karpowicz

Innowacja   jest   odpowiedzią   na   trudności   dzieci   w   realizacji wymagań edukacyjnych przewidzianych   w   podstawie   programowej   wychowania   przedszkolnego.   Innowacja „Nauczanie przez rymowanie” ma na celu ułatwić dzieciom pokonanie trudności związanych z funkcjonowaniem w grupie i w społeczeństwie oraz poszerzyć ich ogólną wiedzę. Rymowanki i wierszyki będą wykorzystywane podczas codziennej pracy zarówno przez autora   innowacji   jak   i   nauczyciela   prowadzącego   grupę,   jako   element   zapowiedzi   przed planowanymi czynnościami, mają także na celu wprowadzenie dobrej organizacji oraz stałego

rytmu   dnia.   W   ramach   innowacji   dzieci   będą   stopniowo   zapoznawane  
z   poszczególnymi wierszykami, które w  pierwszym etapie  będą odnosić się do czynności samoobsługowych, porządkowych,   planu   dnia   grupy,   zabaw   integracyjnych,   emocji 
 a   następnie   w   miarę postępów dzieci, kolejne wierszyki będą nawiązywały do podstawowych treści edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Innowacja zakłada, że z miesiąca na miesiąc wierszyków będzie przybywać, a ich stałe powtarzanie i wracanie do tych   już   dobrze   znanych,   pozytywnie   wpłynie   na   organizację   pracy   grupy.   Wiersze nawiązujące   do   norm   i   zasad   społecznych   mają   na   celu   systematyczne   przypominanie o zasadach obowiązujących w przedszkolu oraz ułatwienie pracy wychowawczej. Regularne utrwalanie i powtarzanie sprawi, że dzieci będą zapamiętywały ten materiał z łatwością i bez zbędnego   stresu   i   wysiłku.   Co   więcej,   systematyczna   praca   z   poznanymi   wierszykami wpłynie również na umiejętności językowe dzieci, rozwinie ich kompetencje komunikacyjne i motywację   do   dalszej   pracy.   Innowacja   zakłada   także   współpracę   z   rodzicami   poprzez ujednolicenie   oddziaływań   wychowawczych   za   pośrednictwem   wierszy,   które   zostaną udostępnione rodzicom do stosowania w domu oraz w codziennych sytuacjach życiowych. Nowatorski   charakter   innowacji   przejawia   się   poprzez   systematyczne   stosowanie rymowanek i wierszyków jako komunikatów uprzedzających wykonywanie danej czynności. Rymowanka ma też za zadanie poinformowanie dziecka lub całej grupy o tym co w danej chwili   należy   zrobić.   Stałe   wykorzystywanie   tych   samych   słów   (rymowanek)     w   celu objaśnienia norm
i zasad, stanów emocjonalnych czy poszerzania wiedzy o świecie społeczno-przyrodniczym   przyczyni   się   do   lepszego   przyswojenia   treści   wynikających   z podstawy programowej.   Dzięki   wykorzystywaniu   tych   samych   rymowanek   –   komunikatów komunikacja
z dzieckiem będzie ułatwiona i będzie dla niego bardziej zrozumiała.

„TAK SIĘ SKŁADA”  mgr Sylwia Skupińska

Innowacja pedagogiczna opiera się na działalności konstrukcyjnej: na tradycyjnej sztuce składania papieru – origami oraz na modelarstwie. Zajęcia mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania dzieci. Te dwie wyżej wymienione techniki wymagają od ucznia niezwykłej precyzji oraz dużej koncentracji – poszczególne czynności muszą być bowiem wykonane w ściśle określonej kolejności. Jest tu więc miejsce także na naukę logicznego myślenia. W trakcie pracy uczniowie dodatkowo zapamiętują kształty, kolory, sposoby zgięć, kolejność składania, odkrywają nowe kombinacje. Wszystko to ma niezwykły wpływ na rozwój podstawowych umiejętności uczenia się i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych. Sztuka składania papieru jest zajęciem bardzo kreatywnym, któremu towarzyszy radość, nagrodą zaś zawsze jest duma oraz satysfakcja z udanego dzieła. Stanowi jeden z ważnych elementów wychowania dziecka, rozwijania jego fantazji i pokazywania mu świata przez umożliwienie samodzielnego tworzenia.


“FIRST STEP – PRZEDSZKOLAK NA GIEŁDZIE – ZAJĘCIA MATEMATYCZNE Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO” Nauczyciel wprowadzający:  mgr Emilia Adamczyk

Innowacja skierowana jest do dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego. Głównym jej założeniem jest wzbogacenie oferty edukacyjnej w zakresie wychowania przedszkolnego o możliwość rozwijania zainteresowań i nabywania umiejętności związanych z naukami ścisłymi i kompetencjami językowymi, a także rozwijanie motywacji do nauki jako źródła wiedzy. Innowacja realizowana jest podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Podejmowane podczas zajęć działania mają na celu rozbudzenie w dzieciach ciekawości matematycznej, kreatywności i śmiałości w działaniu. Cele innowacji to: kształtowanie umiejętności rozróżniania strony prawej i lewej, utrwalanie kierunków położenia obiektów w stosunku do siebie i do innych obiektów, dostrzeganie i nazywanie pory dnia, dni tygodnia, pory roku, identyfikowanie i kontynuowanie sekwencji, liczenie obiektów i odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego, ustalanie równoliczności zbiorów, porównywanie zbiorów, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, przewidywanie skutków czynności manipulacyjnych na przedmiotach. Całokształt działań opiera się przede wszystkim na dobrej zabawie, praktycznym działaniu i eksperymentach. 

„Z MINECRAFTEM PRZEZ ŚWIAT”  mgr Maciej Gapys

Minecraft to gra fenomen, która ma miliony fanów na całym świecie. Od lat święci triumfy wśród młodszych, jak i starszych użytkowników komputerów, konsol i urządzeń przenośnych. Minecraft to połączenie gry survivalowej i ogromnego placu budowy
w przestrzeni 3D. Gra wyróżnia się prostą grafiką i bardzo przystępnym dla oka interface’m.

W Polsce i na świecie wykorzystanie Minecrafta jako nowoczesnego środka dydaktycznego jest co raz popularniejsze. Wykorzystanie go podczas pracy z osobami niepełnosprawnymi
w stopniu umiarkowanym (z współwystępującymi zaburzeniami) stanowi nowość w naszym kraju (a może i na świecie). Podczas pracy z Minecraftem wykorzystywane są również różne metody pomocnicze w tym: Drama, Mapowanie Myśli, Metoda Symulacyjna, Metoda Projektu.

Innowacja „Z Minecraftem przez świat” pozwala budować system komunikacji i rozwijać kompetencje komunikacyjne w sposób werbalny i pozawerbalny. Uczniowie zdobywają samodzielność z zakresu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Innowacyjna praca z Minecraftem umożliwi uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi członkami danej zbiorowości zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia w grupie.

Ponadto działania w Minecrafcie pozytywnie wpływają na rozwój kreatywności, która jest motorem napędowym tej platformy. Użytkownicy muszą wykazać się spostrzegawczością, umiejętnością podejmowania szybkich decyzji, utrzymania właściwej koncentracji. Minecraft zdecydowanie rozwija kreatywność architektoniczną i wyobraźnię przestrzenną, poprawia także małą motorykę. Nie bez znaczenia jest tu także ćwiczenie cierpliwości, a także konsekwencji w działaniu.

“JOGA JAKO METODA WSPIERAJĄCA PROCES KSZTAŁCENIA NA JĘZYKU ANGIELSKIM” mgr Agnieszka Chabasińska

Innowacja opiera się na dwóch uzupełniających się założeniach- stwierdzeniu Paul E. Dennison „Ruch jest drzwiami do uczenia” oraz Tiffany Cruikshank “Yoga jest potężnym narzędziem zmiany. W miarę jak budujesz swoją siłę, zaczynasz też coraz bardziej wierzyć
w swój potencjał.” W trakcie ćwiczeń jogi, dzięki powolnemu precyzyjnemu, wyizolowanemu ruchowi, jakim jest asana, aktywizuje się parasympatyczny układ nerwowy. W mózgu wytwarza się dopamina (hormon motywacji), serotonina, endorfiny (hormony szczęścia). Człowiek wycisza się, umysł uspokaja, ciało odpręża uwalniając napięcie i tłumione emocje. Dzieci doświadczają wówczas spokoju, równowagi i wewnętrznej harmonii. Dzięki ćwiczeniom jogi wzrasta jasność myśli, co potęguje kreatywność. Stajemy się twórczy, mamy nowe pomysły. Poprawia się również pamięć, uważność i zdolność koncentracji, czemu towarzyszy spadek zmęczenia i stresu. Joga pozwala również rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości, pewność siebie, stabilność i inteligencję emocjonalną. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione fakty innowacja zakłada organizacje 1 godziny języka angielskiego
w tygodniu na sali gimnastycznej z wykorzystaniem elementów jogi i ćwiczeń uważności, które nie tylko stworzą warunki do lepszego przyswajania wiedzy, ale i będą w praktyce umożliwiać zapoznanie i wykorzystywanie słownictwa z zakresu treści określonych w podstawie programowej:  człowiek, sport, zdrowie. Cele kształcenia- wymagania ogólne realizowane podczas zajęć w ramach innowacji: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi. Innowacja zakłada przeniesienie nauki z sali lekcyjnej na salę gimnastyczną. Zakłada, że podstawą do pełnego nabywania wiedzy jest rozbudzenie zainteresowania uczniów, zaangażowanie w aktywność ruchową, oraz praca nad rozwijaniem procesów poznawczych (spostrzeganie, uwaga, koncentracja, pamięć). Słownictwo poznawane podczas zajęć będzie utrwalane i wykorzystywane podczas wykonywania pozycji jogi
i ćwiczeń uważności. Zajęcia odbywać będą się w języku angielskim.

Więcej o innowacji na stronie 68 poniższego linku :

http://refleksje.zcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSJE-3-2022.pdf

„WSPARCIE ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO MŁODZIEŻY POPRZEZ WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW JOGI I TRENINGU UWAŻNOŚCI”  mgr Agnieszka Chabasińska

Żyjemy w czasach bardzo wygodnych, ale i niebezpiecznych.  Nadmiar bodźców sprawia, że jesteśmy zestresowani, niewyspani, pojawiają się problemy z koncentracją. Problem ten coraz bardziej uwidacznia się u młodego pokolenia. Uczniowie nie potrafią pracować ze swoimi emocjami, nie koncentrują się na zadaniu, wymagają wielokrotnego przywoływania uwagi. Dlatego zdolność do redukowania stresu i budowania odporności nigdy nie była ważniejsza. Z pomocą przychodzą techniki uważności i joga pozwalające na nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze wszystkim, co pojawia się w naszym życiu, branie odpowiedzialności za własne życie, dbania o siebie poprzez świadomą i systematyczną własną pracę ze stresem i wyzwaniami codziennego życia. Podczas ćwiczeń jogi i uważności zwiększeniu ulega objętość substancji szarej w obszarach odpowiadających za emocje i empatię. Ta część ośrodkowego układu nerwowego jest także odpowiedzialna za planowanie, pisanie, czytanie oraz kreację. Jednocześnie następuje zmniejszenie substancji szarej w ciele migdałowatym, a więc części mózgowia związanej z reakcją stresową. Ćwiczenie uważności w szkole oraz ćwiczenia z elementami jogi wcale nie oznaczają przebywania w miejscu, gdzie nie ma hałasu, kłopotów czy wysiłku i ciężkiej pracy. Oznacza natomiast bycie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, wśród różnych rzeczy, osób i nadal pozostawanie w spokoju, oznacza uspokojenie myśli, bycie świadomym tego, co dzieje się w danym momencie.

„KODOWANIE I PROSTE PROGRAMOWANIE JAKO METODA WSPIERAJĄCA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE” mgr Agnieszka Chmielewska

Innowacja metodyczno-programowa  „Kodowanie i proste programowanie jako metoda wspierająca zajęcia rewalidacyjne” przeznaczona jest dla uczniów klasy 8 SP. Podczas zajęć wykorzystane zostaną roboty. Roboty mają charakter edukacyjny, poprzez zabawę z robotem dzieci wchodzą w świat programowania (tworzenie zdarzeń, algorytmów, budowanie sekwencji i pętli, i wiele innych). Przy tym zupełnie nieświadomie rozwijają kluczowe w naszych czasach umiejętności: logicznego myślenia skupionego na rozwiązywaniu problemów, kreatywnego podejścia, precyzyjnego prezentowania swoich myśli, współpracy i podstaw j. angielskiego (nauka poprzez zabawę). Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić. Prowadzący pokarze, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści. Nowatorstwem innowacji jest wspomaganie zdobywania podstawowych kompetencji i umiejętności ucznia poprzez naukę programowania, w tym doskonalenie czytania, liczenia, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowanie postaw społecznych. Ważne jest również wtopienie aktywności umysłowej dziecka, w jego aktywność fizyczną. W ten sposób rozwija się myślenie, tworzą się pojęcia i dziecko nabywa nowe umiejętności, lub doskonali i utrwala, już nabyte. Założeniem niniejszego programu jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć dziecko rozwijało będzie podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. Celem zajęć będzie świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych.

„ HIPOTERAPIA- FIZJOTERAPIA NA KONIU I PRZY KONIU” mgr Magdalena Wasiun- Chodoruk

Głównym założeniem innowacji jest wykorzystanie hipoterapii w rehabilitacji i w relacjach społecznych oraz zapoznanie z elementami jazdy konnej i z pielęgnacją koni. Dzięki hipoterapii uczniom może być łatwiej pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem. Zajęcia odbywają się w stajni „Brzózki” i obejmują uczniów szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

“JESTEM KOWALEM SWOJEGO LOSU”  mgr Agnieszka Chmielewska

Nasi uczniowie z uwagi na niepełnosprawność (niezależnie od jej rodzaju i stopnia) wymagają pomocy, naprowadzania i wsparcia w środowisku rodzinnym, a niejednokrotnie także szkolnym, często towarzyszy im brak woli współdziałania i samostymulacji. Chcąc przeciwdziałać takim zjawiskom oraz chcąc rozwijać w dzieciach potrzebę samodzielności, socjalizacji, współdziałania oraz rozwijać umiejętność budowania relacji interpersonalnych, proponujemy innowację, która sprowadza się do nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zwyczajowych. Adresatami innowacji są uczniowie szkoły podstawowej. Innowacja będzie prowadzona na zajęciach rewalidacyjnych oraz podczas godzin z wychowawcą.

Głównym celem zajęć będzie rozwijanie u uczestników zaradności życiowej oraz przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie. Podczas zajęć realizowany będzie trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym trening umiejętności praktycznych oraz elementy treningu budżetowego. Tak prowadzone z uczestnikami treningi rozwijają cierpliwość, samodzielność i wytrwałość oraz kształtują cechy pożądane w relacjach społecznych, takie jak współpraca i odpowiedzialność. Zajęcia wzmocnią poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość poznania, przygotowania i wdrożenia się do różnych sytuacji spotykanych na co dzień w środowisku. Są to: planowanie przedsięwzięcia, rezerwacja (wykorzystanie technologii informacyjnej w praktyce), zakup biletów, złożenie zamówienia w kawiarni, restauracji, zachowanie się w środkach komunikacji miejskiej, w pociągu, itp. Uczestnicy będą uczyli się także odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, wyrabiania właściwych postaw i zachowań obywatelskich, aby w sytuacji zagrożenia potrafili samodzielnie wezwać karetkę pogotowia, straż pożarną, policję, inne służby lub sąsiadów. Uczyć się będą również asertywności, zachowania w grupie, załatwiania różnych spraw w imieniu swoim i innym itp. Podczas zajęć uczniowie zdobędą praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego życia jak np.: liczenie pieniędzy, rozpoznawania ich nominałów i poznanie wartości pieniądza, korzystanie z dóbr współczesnej techniki (biletomat), określania bieżącej daty, przedziałów czasowych, umiejętności posługiwania się kalendarzem, zegarem, zapamiętywania spraw do załatwienia, samodzielne przygotowywanie listy zakupów, samodzielne zakupy, rozpoznawanie produktów przydatnych do spożycia (zwracanie uwagi na cenę, datę przydatności do spożycia, pojemność), orientacja dotycząca cen itp. Nowatorstwem innowacji jest wspomaganie zdobywania podstawowych kompetencji i umiejętności ucznia poprzez naukę radzenia sobie w sytuacjach życiowych, w tym doskonalenie czytania szczególnie ze zrozumieniem, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowanie postaw społecznych i poszanowania odmienności.

Related Images: