Innowacje pedagogiczne w SOSW nr 1 dla DNR

Innowacje pedagogiczne w SOSW nr 1 dla DNR

Innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole w latach 2022/2023

 1. „Z Minecraftem przez Świat”
 2. “Joga jako Metoda Wspierająca Proces Kształcenia na Języku Angielskim”
 3. „Wsparcie rozwoju psychofizycznego młodzieży poprzez wykorzystanie elementów jogi i treningu uważności” 
 4. “Usprawnianie Motoryki Małej poprzez Kreatywne Krawiectwo ”
 5. „Kodowanie i Proste Programowanie jako Metoda Wspierająca Zajęcia Rewalidacyjne”
 6. „Kształcenie Matematyczne od Kuchni”
 7. „Myśl Wizualnie! – Strategia Skutecznego Notowania i Uczenia Się”
 8. „Hipoterapia- fizjoterapia na koniu i przy koniu”
 9. „First Step – przedszkolak na giełdzie -zajęcia matematyczne z elementami języka angielskiego”
 10. „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”
 11. „Zaczarowany świat”
 12. “Tak się składa”
 13. “Klasowe wędrówki”
 14. “Można inaczej – kreatywne metody pracy z uczniami”
 15. “Zastosowanie specjalistycznych gier na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne”
 16. “Jestem kowalem swojego losu”
 17. “Komunikacja, relacje, emocje” / “Lubię Pisać”

„Z MINECRAFTEM PRZEZ ŚWIAT” – mgr M. Gapys

Minecraft to gra fenomen, która ma miliony fanów na całym świecie. Od lat święci triumfy wśród młodszych, jak i starszych użytkowników komputerów, konsol i urządzeń przenośnych. Minecraft to połączenie gry survivalowej i ogromnego placu budowy w przestrzeni 3D. Gra wyróżnia się prostą grafiką i bardzo przystępnym dla oka interface’m.

W Polsce i na świecie wykorzystanie Minecrafta jako nowoczesnego środka dydaktycznego jest co raz popularniejsze. Wykorzystanie go podczas pracy z osobami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym (z współwystępującymi zaburzeniami) stanowi nowość w naszym kraju (a może i na świecie). Podczas pracy z Minecraftem wykorzystywane są również różne metody pomocnicze w tym: Drama, Mapowanie Myśli, Metoda Symulacyjna, Metoda Projektu.

Innowacja „Z Minecraftem przez świat” pozwala budować system komunikacji i rozwijać kompetencje komunikacyjne w sposób werbalny i pozawerbalny. Uczniowie zdobywają samodzielność z zakresu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Innowacyjna praca z Minecraftem umożliwi uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi członkami danej zbiorowości zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia w grupie.

Ponadto działania w Minecrafcie pozytywnie wpływają na rozwój kreatywności, która jest motorem napędowym tej platformy. Użytkownicy muszą wykazać się spostrzegawczością, umiejętnością podejmowania szybkich decyzji, utrzymania właściwej koncentracji. Minecraft zdecydowanie rozwija kreatywność architektoniczną i wyobraźnię przestrzenną, poprawia także małą motorykę. Nie bez znaczenia jest tu także ćwiczenie cierpliwości, a także konsekwencji w działaniu.

https://www.facebook.com/soswdnr/videos/197838328909635 – film przedstawiający działania podczas innowacji “Z Minecraftem przez świat” w roku szkolnym 2021/2022


“JOGA JAKO METODA WSPIERAJĄCA PROCES KSZTAŁCENIA NA JĘZYKU ANGIELSKIM” – mgr A. Chabasińska

Innowacja opiera się na dwóch uzupełniających się założeniach- stwierdzeniu Paul E. Dennison „Ruch jest drzwiami do uczenia” oraz Tiffany Cruikshank “Yoga jest potężnym narzędziem zmiany. W miarę jak budujesz swoją siłę, zaczynasz też coraz bardziej wierzyć w swój potencjał.”

W trakcie ćwiczeń jogi, dzięki powolnemu precyzyjnemu, wyizolowanemu ruchowi, jakim jest asana, aktywizuje się parasympatyczny układ nerwowy. W mózgu wytwarza się dopamina (hormon motywacji), serotonina, endorfiny (hormony szczęścia). Człowiek wycisza się, umysł uspokaja, ciało odpręża uwalniając napięcie i tłumione emocje. Dzieci doświadczają wówczas spokoju, równowagi i wewnętrznej harmonii. Dzięki ćwiczeniom jogi wzrasta jasność myśli, co potęguje kreatywność. Stajemy się twórczy, mamy nowe pomysły. Poprawia się również pamięć, uważność i zdolność koncentracji, czemu towarzyszy spadek zmęczenia i stresu. Joga pozwala również rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości, pewność siebie, stabilność i inteligencję emocjonalną.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione fakty innowacja zakłada organizacje 1 godziny języka angielskiego w tygodniu na sali gimnastycznej z wykorzystaniem elementów jogi i ćwiczeń uważności, które nie tylko stworzą warunki do lepszego przyswajania wiedzy, ale i będą w praktyce umożliwiać zapoznanie i wykorzystywanie słownictwa z zakresu treści określonych w podstawie programowej:  człowiek, sport, zdrowie. Cele kształcenia- wymagania ogólne realizowane podczas zajęć w ramach innowacji: Znajomość środków językowych, Rozumienie wypowiedzi, Reagowanie na wypowiedzi.

Innowacja zakłada przeniesienie nauki z Sali lekcyjnej na salę gimnastyczną. Zakłada, że podstawą do pełnego nabywania wiedzy jest rozbudzenie zainteresowania uczniów, zaangażowanie w aktywność ruchową, oraz praca nad rozwijaniem procesów poznawczych (spostrzeganie, uwaga, koncentracja, pamięć). Słownictwo poznawane podczas zajęć będzie utrwalane i wykorzystywane podczas wykonywania pozycji jogi i ćwiczeń uważności. Zajęcia odbywać będą się w języku angielskim.

Więcej o innowacji na stronie 68 poniższego linku :

http://refleksje.zcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSJE-3-2022.pdf


„Wsparcie rozwoju psychofizycznego młodzieży poprzez wykorzystanie elementów jogi i treningu uważności”  – mgr Agnieszka Chabasińska

Żyjemy w czasach bardzo wygodnych, ale i niebezpiecznych.  Nadmiar bodźców sprawia, że jesteśmy zestresowani, niewyspani, pojawiają się problemy z koncentracją. Problem ten coraz bardziej uwidacznia się u młodego pokolenia. Uczniowie nie potrafią pracować ze swoimi emocjami, nie koncentrują się na zadaniu, wymagają wielokrotnego przywoływania uwagi. Dlatego zdolność do redukowania stresu i budowania odporności nigdy nie była ważniejsza.

Z pomocą przychodzą techniki uważności i joga pozwalające na nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze wszystkim, co pojawia się w naszym życiu, branie odpowiedzialności za własne życie, dbania o siebie poprzez świadomą i systematyczną własną pracę ze stresem i wyzwaniami codziennego życia. Podczas ćwiczeń jogi i uważności zwiększeniu ulega objętość substancji szarej w obszarach odpowiadających za emocje i empatię. Ta część ośrodkowego układu nerwowego jest także odpowiedzialna za planowanie, pisanie, czytanie oraz kreację. Jednocześnie następuje zmniejszenie substancji szarej w ciele migdałowatym, a więc części mózgowia związanej z reakcją stresową.

Ćwiczenie uważności w szkole oraz ćwiczenia z elementami jogi wcale nie oznaczają przebywania w miejscu, gdzie nie ma hałasu, kłopotów czy wysiłku i ciężkiej pracy. Oznacza natomiast bycie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, wśród różnych rzeczy, osób i nadal pozostawanie w spokoju, oznacza uspokojenie myśli, bycie świadomym tego, co dzieje się w danym momencie.


“USPRAWNIANIE MOTORYKI MAŁEJ POPRZEZ KREATYWNE KRAWIECTWO ” PODCZAS ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH – mgr B. Skupińska

Jednym z najważniejszych założeń innowacji jest wzbogacenie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez wprowadzenie działań usprawniających zaburzone funkcje rozwojowe oraz intelektualne. Uczniowie uczestnicząc w innowacji będą nabywać nowe umiejętności niezbędne w życiu codziennym, a także  wykorzystają zdobytą wiedzę i doświadczenia w przyszłej pracy zawodowej.

Ważnym elementem programu jest wprowadzenie działań mających na celu kompensowanie zaburzonych funkcji ucznia, takich jak: spostrzegawczość, myślenie, pamięć, dotyk, koncentracja, koordynacja wzrokowo – słuchowa. Zajęcia innowacyjne pozwolą uczniom wyrobić smak estetyczny, przyzwyczają ich do wysiłku, nauczą wytrwałości, a także praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy.

Różnego rodzaju prace ręczne z zakresu szycia mają działanie terapeutyczne a także stymulujące rozwój. Rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty. Warto również wspomnieć o tym, że mają ogromny walor uspokajający – zmniejszają stres oraz napięcie nerwowe.


„KODOWANIE I PROSTE PROGRAMOWANIE JAKO METODA WSPIERAJĄCA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE” – mgr A. Chmielewska

Innowacja metodyczno – programowa  „Kodowanie i proste programowanie jako metoda wspierająca zajęcia rewalidacyjne” przeznaczona jest dla uczniów klasy 8 SP.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną roboty. Roboty mają charakter edukacyjny, poprzez zabawę z robotem dzieci wchodzą wświat programowania (tworzenie zdarzeń, algorytmów, budowanie sekwencji i pętli, i wiele innych). Przy tym zupełnie nieświadomie rozwijają kluczowe w naszych czasach umiejętności: logicznego myślenia skupionego na rozwiązywaniu problemów, kreatywnego podejścia, precyzyjnego prezentowania swoich myśli, współpracy i podstaw j. angielskiego (nauka poprzez zabawę).

Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić. Prowadzący pokarze, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

Nowatorstwem innowacji jest wspomaganie zdobywania podstawowych kompetencji i umiejętności ucznia poprzez naukę programowania, w tym doskonalenie czytania, liczenia, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowanie postaw społecznych. Ważne jest również wtopienie aktywności umysłowej dziecka, w jego aktywność fizyczną. W ten sposób rozwija się myślenie, tworzą się pojęcia i dziecko nabywa nowe umiejętności, lub doskonali i utrwala, już nabyte. Założeniem niniejszego programu jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć dziecko rozwijało będzie podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

Celem zajęć będzie świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych.


„KSZTAŁCENIE MATEMATYCZNE OD KUCHNI” – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – mgr M. Jaworska

Innowacja pedagogiczna „Kształcenie matematyczne od kuchni” przeznaczona jest dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia i Liceum Ogólnokształcącego.

Głównym założeniem  innowacji  jest umożliwienie uczniom dodatkowego kształcenia matematycznego, stymulowanie procesów poznawczych (myślenie, pamięć, uwaga), rozwijanie postawy intelektualnej u uczniów wyrażającej się w twórczym , logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i przygotowanie uczniów do wykorzystywania matematyki w codziennym  życiu.

Nauczyciel pracując z uczniem zbliża  treści zadania do sytuacji z życia codziennego co sprawia, że uczniowie szybciej zaczynają rozumieć polecenie, łatwiej liczą i więcej zapamiętują. Ukazanie przydatności matematyki i jej narzędzi pozwala uczniom lepiej doceniać wartość zdobywanej wiedzy. Zajęcia innowacyjne „Kształcenie matematyczne od kuchni” mają za zadanie rozwój zaradności, wyrabianiu postaw matematycznych, nauczą  współżycia i współpracy, będą sprzyjają wyrabianiu aktywnych postaw matematycznych i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy

Nowatorski charakter innowacji polega na zastosowaniu środków multimedialnych, np. Kahoot, gier i zabaw dydaktycznych online, działań praktycznych (przeliczanie miar i wag w recepturach gastronomicznych, sporządzanie wypieków cukierniczych). Zajęcia mają za zadanie rozbudzić aktywność matematyczną i wyrównać deficyty wynikające z obniżenia możliwości intelektualnych i braków w wiedzy. Uczniowie poznają i utrwalą praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Wszechstronne działania metodyczne przy zastosowaniu zróżnicowanych środków dydaktycznych dają wymierne efekty dydaktyczne.


„MYŚL WIZUALNIE! – STRATEGIA SKUTECZNEGO NOTOWANIA I UCZENIA SIĘ” – mgr A. Gazińska

Innowacja pedagogiczna: „Myśl wizualnie! – strategia skutecznego notowania i uczenia się”jest metodą przeznaczoną dla uczniów szkoły podstawowej, branżowej i liceum ogólnokształcącego wspomagającą proces uczenia się i zapamiętywania w czasie lekcji religii.

Myślenie wizualne jest połączeniem zapisu klasycznego z dodatkiem obrazów, ikon i rysunków. Jest to sposób na uniwersalną komunikację i prosty przekaz rozumiany przez wszystkich ludzi. Prostych ikon przedmiotów i sytuacji, każdy może się nauczyć i dzięki ich powszechnie rozumianej formie też odczytać. Stosując myślenie wizualne więcej i na dłużej jesteśmy w stanie zapamiętać. Innowacja zakłada naukę przy zastosowaniu myślenia wizualnego.

Nauczyciel na lekcji będzie przekazywał, utrwalał wybrane treści, zagadnienia za pomocą obrazu, schematu, ikon czy z użyciem koloru, notatki wizualnej. Uczniowie zdobędą podstawy myślenia wizualnego, by później samodzielnie rysować proste postacie, emocje, tworzyć wizualne notatki w zeszycie.

W czasie zajęć uczeń: pobudzi  kreatywność, będzie koncentrował się  na pożądanych treściach oraz kształtował umiejętność myślenia wielokierunkowego, nielinearnego. Doświadczy stymulacji  wielozmysłowej, podniesie graficzną jakość pisma, będzie rozwijał motorykę małą. Uczeń kształtował będzie i rozwijał swój język, a także dokonywał  selekcji  treści.

Innowacja ma na celu wniesienie obustronnej korzyści: dla ucznia i nauczyciela, ponieważ ma zmotywować tego drugiego do samokształcenia, a co za tym idzie do wprowadzenia stosowania nowych metod nauczania, nowego sposobu prezentacji materiału, nowych form pracy w dziedzinie wprowadzania, a także utrwalania lub sprawdzania wiadomości i umiejętności.


„ZACZAROWANY ŚWIAT” – mgr.Krystyna Chmiel

Adresatami innowacji są uczniowie z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi klasy 2c ( słuchowymi, wzrokowymi, ruchowymi, CUN).

Niniejsza innowacja opiera się na polisensomotorycznym stymulowaniu rozwoju dziecka z wykorzystaniem „Sali Doświadczeń Świata” i wspomagających metod pracy opartych na stymulowaniu zmysłów ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ma ona rozwijać wszystkie zmysły, tak aby dostarczały jak najwięcej informacji o otaczającym świecie, wpływając tym samym na proces uczenia i poznania.

Innowacja ,,Zaczarowany świat’’ jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych. Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą dotyku, wzroku, słuchu i smaku. Stymulowanie ich, czyli zewnętrzne oddziaływanie mające na celu pobudzenie rozwoju odbywać się może podczas zajęć kreatywnych i w Sali Doświadczeń Świata. Poprzez różne elementy metod aktywności wykorzystanie SDŚ będzie miało korzystny wpływ na całościowy rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.


„ HIPOTERAPIA- FIZJOTERAPIA NA KONIU I PRZY KONIU”- mgr. Magdalena Wasiun- Chodoruk

Głównym założeniem innowacji jest wykorzystanie hipoterapii w rehabilitacji i w relacjach społecznych oraz zapoznanie z elementami jazdy konnej i z pielęgnacją koni. Dzięki hipoterapii uczniom może być łatwiej pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem. Zajęcia odbywają się w stajni „Brzózki” i obejmują uczniów szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.


„FIRST STEP – PRZEDSZKOLAK NA GIEŁDZIE -ZAJĘCIA MATEMATYCZNE Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO” mgr. Daria Lomperta

Innowacja pedagogiczna „First step – przedszkolak na giełdzie” jest odpowiedzią na zainteresowanie dzieci światem matematycznym. Pomimo tego, że dzieci wykonują wiele działań podczas realizowania podstawy programowej, to w dalszym ciągu domagają się większej ilości doświadczeń związanych z zagadnieniami matematycznymi.

Innowacja opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę, praktycznym działaniu i eksperymentach. W tematykę zajęć „wplecione” zostaną elementy języka angielskiego, w celu rozwijania kompetencji językowych naszych uczniów.

Zajęcia odbywać się będą dwa lub trzy razy w miesiącu – w zależności od potrzeby. W każdym miesiącu będzie wprowadzane jedno zagadnienie. Kształtowanie umiejętności liczenia, utrwalanie aspektu liczby kardynalnej oraz porządkowej będzie realizowane przez cały rok. Treści całego programu są tak dobrane, aby ich realizacja mogła zminimalizować trudności niepowodzenia dzieci w uczeniu się matematyki z elementami języka angielskiego.

Edukacja matematyczna od najwcześniejszego etapu edukacji zakończona sukcesem jest konieczna, aby uczniowie nie poszli śladem większości i nie bali się matematyki przez resztę swojej edukacji.


„Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”  mgr. Ewelina Maciągowska

międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja III ,,Poznajemy zawody”

Projekt składa się z trzech modułów:

I moduł od 01.10.2021r. Do 31.12.2021r.

Podróże małe i duże

Ii moduł od 01.01.2022r. Do 31.03.2022r.

Naukowy zawrót głowy

Iii moduł od 01.04.2022r. Do 31.05.2022r.

Na ratunek

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Trzecia edycja projektu polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie.

CELE:

-rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

-rozwijanie aktywności czytelniczej,

-doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

-zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

-zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,

-wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie

-zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,

-integracja zespołu klasowego


Innowacja „Tak się składa” – mgr Sylwia Skupińska

Innowacja obejmuje dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego. Zajęcia opierają się na działalności konstrukcyjnej: na tradycyjnej sztuce składania papieru – origami oraz na modelarstwie.

Głównym założeniem innowacji „Tak się składa” jest rozwijanie, kształtowanie, odkrywanie talentów, zdolności i zainteresowań dzieci, a także rozwój podstawowych umiejętności uczenia się i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych (percepcji słuchowej, wzrokowej, sprawności motorycznej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej).

Innowacja realizowana podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Cele innowacji torozwijanie sprawności manualnej – kształcenie małej motoryki, zdobywanie umiejętności w zakresie poznawania technik składania papieru, utrwalanie nazw figur geometrycznych, wspieranie rozwoju procesów poznawczych i logicznego myślenia, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, wzmacnianie koncentracji na wykonywanej czynności, wzrost poczucia własnej wartości, uruchamianie procesu adaptacji dzieci doświadczających niepowodzeń szkolnych, uspołecznienie dzieci, rozbudzanie w nich ciekawości otaczającego świata, rozwijanie inwencji i fantazji, rozwijanie słownictwa czynnego i biernego.


Innowacja pedagogiczna „Klasowe Wędrówki” – mgr Małgorzata Czerwińska

Innowację pedagogiczną KLASOWE WĘDRÓWKI realizowana jest w czasie zajęć: funkcjonowania osobistego i społecznego oraz zajęć rozwijających kreatywność. Dotyczy połączenia różnych form aktywności związanej z turystyką o charakterze rekreacyjno – sportowym.

Poprzez zajęcia realizowane są następujące cele: promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i ekologicznych Polic i najbliższych okolic, poznanie szlaków turystycznych przebiegających przez nasz region, rozwijanie szacunku do dziedzictwa kulturowego odwiedzanych miejsc, doskonalenie umiejętności poszukiwania i gromadzenia wiadomości dotyczących odwiedzanych miejsc, integrowanie zespołu klasowego, krzewienie turystyki i krajoznawstwa, aktywnych form wypoczynku  w postaci wędrownictwa.


MOŻNA INACZEJ – KREATYWNE METODY PRACY Z UCZNIAMI.

Nauczyciel wprowadzający:  Aleksandra Chmara

Rodzaj innowacji: innowacja programowo – metodyczna

Największym wrogiem skutecznej nauki jest zniechęcenie oraz brak motywacji do pracy. Tylko odpowiednio zmotywowany i zaangażowany uczeń jest w stanie sporo zapamiętać z zajęć, w których uczestniczy. Celem innowacji: MOŻNA INACZEJ – kreatywne metody pracy z uczniami  jest wykorzystanie różnorodnych form i metod pracy podczas zajęć. Dzięki elementom zaskoczenia, uczeń na długo zapamięta lekcje, w których uczestniczył. Wykorzystanie aktywnych metod i form pracy sprzyja skutecznemu zdobywaniu wiedzy oraz daje uczniom poczucie sprawstwa, odpowiedzialności za własny proces edukacyjny. Środek ciężkości zostaje przesunięty. Nauczyciel jest koordynatorem, przewodnikiem, osobą, która wskazuje drogę. Uczeń z kolei pozostaje aktywny, szuka rozwiązań, tworzy, przetwarza informacje.

Harmonogram programu:

 1. WRZESIEŃ – Test na uważność sposobem na wzrost zaangażowania oraz skupienia podczas zajęć;
 2. PAŹDZIERNIK – Dobra notatka kluczem do sukcesu, czyli jak notować skutecznie?
 3. LISTOPAD – Gry i zabawy edukacyjne tworzone dla uczniów i przez uczniów;
 4. GRUDZIEŃ – Metoda dramy na zajęciach;
 5. STYCZEŃ – Lapbook – wizualizacja najważniejszych treści;
 6. LUTY – Wykorzystanie kodów QR na zajęciach;
 7. MARZEC – Lekcja metodą stacji;
 8. KWIECIEŃ – Brain box, czyli nieszablonowe pomysły na lekcje powtórzeniowe;
 9. MAJ – Gry ruchowe sposobem na zajęcia;
 10. CZERWIEC – PODSUMOWANIE INNOWACJI, CZAS NA EWALUACJĘ I WNIOSKI.

„Zastosowanie specjalistycznych gier na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne” – mgr Sylwia Mieszała

Innowacja jest skierowana dla uczniów szkoły podstawowej. Zajęcia z zastosowaniem gier odbywać się będą raz lub dwa razy w miesiącu według potrzeb.

Celem głównym jest wspieranie rozwoju emocjonalno- społecznego ucznia poprzez zastosowanie specjalistycznych gier.

Gry, które rozwijają umiejętności społeczne i koncentrują się na uzewnętrznianiu sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach czy sposobie wyrażania emocji pobudzają w dziecku samoświadomość. Stanowią również jeden z pretekstów do nauki modelowania dzieciom właściwych, czy też zwyczajnie potencjalnych możliwości reagowania, interpretacji własnych doświadczeń i przeżyć.

Te, które będę chciała wykorzystać na zajęciach są idealne nie tylko dla specjalistów, ale również dla rodziców. Nie od dzisiaj wiadomo, że dzieci uczą się poprzez modelowanie, naśladownictwo swoich autorytetów i osób, które są dla nich ważne. Dzieci są niezmiernie ciekawe opinii dorosłych i to właśnie od nich czerpią strategie radzenia sobie w różnych sytuacjach. Poniższe gry pomogą lepiej poznać ucznia, zadać pytania, na które być może trudno dziecku odpowiedzieć wprost. Można za ich pomocą zamodelować zachowanie, pokazać inną perspektywę lub inny sposób rozwiązania problemu, Użycie poniższych gier uatrakcyjni zajęcia i otworzy dzieci, które są zamknięte, nieśmiałe i nie umieją rozmawiać o swoich emocjach, trudnościach i problemach. Ponadto gry w miły sposób przekazują dzieciom te treści, które my, pedagodzy mozolnie przekazywalibyśmy w pewnie nudniejszy sposób. Za ich pomocą dostarczamy ważne treści młodemu człowiekowi, a ten w szaleństwie zabawy nawet nie dostrzega, że poddawany jest procesowi edukacji.

W innowacji będą wykorzystywane następujące gry

– „Łamacz lodów”

– „Pytaki”

– „Emocje” gra planszowa

– „Emojito”

– „Przy-gotuj się”

– MiJaMy się Junior”

– „Kalejdoskop emocji”

– „EMOCJE. Nazywam. Rozumiem. Wyrażam”

– „Odkrycia. Poznać i zrozumieć siebie”

– „Góra uczuć”

Dzięki zastosowaniu gier na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno- społecznych uczeń: rozpoznaje emocje u siebie i innych, uczy się oceniać własne zachowanie, brać odpowiedzialność za własne czyny oraz pracy nad sobą, uczy się wyrażać emocje w sposób akceptowany społecznie, a także empatii, cierpliwości, słuchania innych. Ponadto uczy się rozwiązywania konfliktów/problemów i podejmowania wyborów oraz umie współdziałać i współpracować w grupie.

“Jestem kowalem swojego losu” – mgr A.Chmielewska

Nasi uczniowie z uwagi na niepełnosprawność (niezależnie od jej rodzaju i stopnia) wymagają pomocy, naprowadzania i wsparcia w środowisku rodzinnym, a niejednokrotnie także szkolnym, często towarzyszy im brak woli współdziałania i samostymulacji. Chcąc przeciwdziałać takim zjawiskom oraz chcąc rozwijać w dzieciach potrzebę samodzielności, socjalizacji, współdziałania oraz rozwijać umiejętność budowania relacji interpersonalnych, proponujemy innowację, która sprowadza się do nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zwyczajowych.

Adresatami innowacji są uczniowie szkoły podstawowej. Innowacja będzie prowadzona na zajęciach rewalidacyjnych oraz podczas godzin z wychowawcą.

Głównym celem zajęć będzie rozwijanie u uczestników zaradności życiowej oraz przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie. Podczas zajęć realizowany będzie trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym trening umiejętności praktycznych oraz elementy treningu budżetowego. Tak prowadzone z uczestnikami treningi rozwijają cierpliwość, samodzielność i wytrwałość oraz kształtują cechy pożądane w relacjach społecznych, takie jak współpraca i odpowiedzialność. Zajęcia wzmocnią poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość poznania, przygotowania i wdrożenia się do różnych sytuacji spotykanych na co dzień w środowisku. Są to: planowanie przedsięwzięcia, rezerwacja (wykorzystanie technologii informacyjnej w praktyce), zakup biletów, złożenie zamówienia w kawiarni, restauracji, zachowanie się w środkach komunikacji miejskiej, w pociągu, itp.

Uczestnicy będą uczyli się także odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, wyrabiania właściwych postaw i zachowań obywatelskich, aby w sytuacji zagrożenia potrafili samodzielnie wezwać karetkę pogotowia, straż pożarną, policję, inne służby lub sąsiadów. Uczyć się będą również asertywności, zachowania w grupie, załatwiania różnych spraw w imieniu swoim i innym itp.

Podczas zajęć uczniowie zdobędą praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego życia jak np.: liczenie pieniędzy, rozpoznawania ich nominałów i poznanie wartości pieniądza, korzystanie z dóbr współczesnej techniki (biletomat), określania bieżącej daty, przedziałów czasowych, umiejętności posługiwania się kalendarzem, zegarem, zapamiętywania spraw do załatwienia, samodzielne przygotowywanie listy zakupów, samodzielne zakupy, rozpoznawanie produktów przydatnych do spożycia (zwracanie uwagi na cenę, datę przydatności do spożycia, pojemność), orientacja dotycząca cen itp.

Nowatorstwem innowacji jest wspomaganie zdobywania podstawowych kompetencji i umiejętności ucznia poprzez naukę radzenia sobie w sytuacjach życiowych, w tym doskonalenie czytania szczególnie ze zrozumieniem, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowanie postaw społecznych i poszanowania odmienności.

“Komunikacja, relacje, emocje” / “Lubię Pisać” (dla klasy 5a) – mgr S. Świło

Komunikacja, relacje, emocje

Praca z uczniami kl.5a opierać się będzie przede wszystkim na metodzie Jessicy Minaham, którą opisuje ona w swojej książce „Kod zachowania. Strategie, narzędzia , interwencje wspierające uczniów przejawiających zachowania lękowe i opozycyjne”. Dr Jessica Minahan jest wybitną analityczką trudnych zachowań dzieci i młodzieży, przyjmując, że każde zachowanie ma swój kod – szyfr, który trzeba złamać, żeby poznać przyczyny, jej książka „Kod zachowaniaprowadzi nauczycieli i terapeutów przez meandry tych zachowań, pozwalając im zbudować schematy działań, które najczęściej są skuteczne.Na zajęciach będą wykorzystywane również karty wspomagające rozwój umiejętności społecznych autorstwa Anny Jarosz- Bilińskiej.

Anna Jarosz- Bilińska jest psychologiem i oligofrenopedagogiem. Stworzyła ona karty, które są odpowiedzią na potrzebę praktycznych ćwiczeń wspomagających rozwój umiejętności społecznych u dzieci w wieku 7- 14 lat.

Lubię pisać

Na lekcjach języka polskiego w klasie piątej dzieci będą poznawać i trenować kolejne formy wypowiedzi pisemnej zawarte w podstawie programowej w oparciu o osobiste zainteresowania dzieci, np. opis przedmiotu będzie powiązany z przedmiotem charakterystycznym dla danej pasji, np.  majsterkowaniem. Uczniowie nie tylko nauczą się  lepiej pisać określone formy wypowiedzi, ale też znacząco poszerzą swoją wiedzę z różnych dziedzin.  Będzie wykorzystana metoda J. Minahan.  Jest to pierwszy krok do oswojenia dzieci z bardziej zaawansowanymi zadaniami w tym zakresie, a kolejny – to przyjęcie założeń niestandardowej pedagogiki Johna Deweya. Według tego systemu proces nauczania należy zorganizować tak, aby dziecko czuło stały związek z rzeczywistością, a najlepiej z tym, co je najbardziej interesuje. Połączenie niemal abstrakcyjnej czynności pisania z tym, co dziecko lubi jest głównym założeniem tej innowacji.