Innowacje pedagogiczne w SOSW nr 1 dla DNR

Innowacje pedagogiczne w SOSW nr 1 dla DNR

Innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole w latach 2020/2021

  1. „Z Minecraftem przez Świat”
  2. “Joga jako Metoda Wspierająca Proces Kształcenia na Języku Angielskim”
  3. “Usprawnianie Motoryki Małej poprzez Kreatywne Krawiectwo ”
  4. „Kodowanie i Proste Programowanie jako Metoda Wspierająca Zajęcia Rewalidacyjne”
  5. „Kształcenie Matematyczne od Kuchni”
  6. „Myśl Wizualnie! – Strategia Skutecznego Notowania i Uczenia Się”
  7. “Edukacja Ekonomiczno – Zawodoznawcza  na Doradztwie Zawodowym”

„Z MINECRAFTEM PRZEZ ŚWIAT” – mgr M. Gapys

Minecraft to gra fenomen, która ma miliony fanów na całym świecie. Od lat święci triumfy wśród młodszych, jak i starszych użytkowników komputerów, konsol i urządzeń przenośnych. Minecraft to połączenie gry survivalowej i ogromnego placu budowy w przestrzeni 3D. Gra wyróżnia się prostą grafiką i bardzo przystępnym dla oka interface’m.

W Polsce i na świecie wykorzystanie Minecrafta jako nowoczesnego środka dydaktycznego jest co raz popularniejsze. Wykorzystanie go podczas pracy z osobami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym (z współwystępującymi zaburzeniami) stanowi nowość w naszym kraju (a może i na świecie). Podczas pracy z Minecraftem wykorzystywane są również różne metody pomocnicze w tym: Drama, Mapowanie Myśli, Metoda Symulacyjna, Metoda Projektu.

Innowacja „Z Minecraftem przez świat” pozwala budować system  komunikacji i rozwijać kompetencje komunikacyjne w sposób werbalny i pozawerbalny. Uczniowie zdobywają samodzielność z zakresu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Innowacyjna praca z Minecraftem umożliwi uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi członkami danej zbiorowości zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia w grupie.

Ponadto działania w Minecrafcie pozytywnie wpływają na rozwój kreatywności, która jest motorem napędowym tej platformy. Użytkownicy muszą wykazać się spostrzegawczością, umiejętnością podejmowania szybkich decyzji, utrzymania właściwej koncentracji. Minecraft zdecydowanie rozwija kreatywność architektoniczną i wyobraźnię przestrzenną, poprawia także małą motorykę. Nie bez znaczenia jest tu także ćwiczenie cierpliwości, a także konsekwencji w działaniu.

“JOGA JAKO METODA WSPIERAJĄCA PROCES KSZTAŁCENIA NA JĘZYKU ANGIELSKIM” – mgr A. Chabasińska

Innowacja opiera się na dwóch uzupełniających się założeniach- stwierdzeniu Paul E. Dennison „Ruch jest drzwiami do uczenia” oraz Tiffany Cruikshank “Yoga jest potężnym narzędziem zmiany. W miarę jak budujesz swoją siłę, zaczynasz też coraz bardziej wierzyć w swój potencjał.”

W trakcie ćwiczeń jogi, dzięki powolnemu precyzyjnemu, wyizolowanemu ruchowi, jakim jest asana, aktywizuje się parasympatyczny układ nerwowy. W mózgu wytwarza się dopamina (hormon motywacji), serotonina, endorfiny (hormony szczęścia). Człowiek wycisza się, umysł uspokaja, ciało odpręża uwalniając napięcie i tłumione emocje. Dzieci doświadczają wówczas spokoju, równowagi i wewnętrznej harmonii. Dzięki ćwiczeniom jogi wzrasta jasność myśli, co potęguje kreatywność. Stajemy się twórczy, mamy nowe pomysły. Poprawia się również pamięć, uważność i zdolność koncentracji, czemu towarzyszy spadek zmęczenia i stresu. Joga pozwala również rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości, pewność siebie, stabilność i inteligencję emocjonalną.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione fakty innowacja zakłada organizacje 1 godziny języka angielskiego w tygodniu na sali gimnastycznej z wykorzystaniem elementów jogi i ćwiczeń uważności, które nie tylko stworzą warunki do lepszego przyswajania wiedzy, ale i będą w praktyce umożliwiać zapoznanie i wykorzystywanie słownictwa z zakresu treści określonych w podstawie programowej:  człowiek, sport, zdrowie. Cele kształcenia- wymagania ogólne realizowane podczas zajęć w ramach innowacji: Znajomość środków językowych, Rozumienie wypowiedzi, Reagowanie na wypowiedzi.

Innowacja zakłada przeniesienie nauki z Sali lekcyjnej na salę gimnastyczną. Zakłada, że podstawą do pełnego nabywania wiedzy jest rozbudzenie zainteresowania uczniów, zaangażowanie w aktywność ruchową, oraz praca nad rozwijaniem procesów poznawczych (spostrzeganie, uwaga, koncentracja, pamięć). Słownictwo poznawane podczas zajęć będzie utrwalane i wykorzystywane podczas wykonywania pozycji jogi i ćwiczeń uważności. Zajęcia odbywać będą się w języku angielskim.

“USPRAWNIANIE MOTORYKI MAŁEJ POPRZEZ KREATYWNE KRAWIECTWO ” PODCZAS ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH – mgr B. Skupińska

Jednym z najważniejszych założeń innowacji jest wzbogacenie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez wprowadzenie działań usprawniających zaburzone funkcje rozwojowe oraz intelektualne. Uczniowie uczestnicząc w innowacji będą nabywać nowe umiejętności niezbędne w życiu codziennym, a także  wykorzystają zdobytą wiedzę i doświadczenia w przyszłej pracy zawodowej.

Ważnym elementem programu jest wprowadzenie działań mających na celu kompensowanie zaburzonych funkcji ucznia, takich jak: spostrzegawczość, myślenie, pamięć, dotyk, koncentracja, koordynacja wzrokowo – słuchowa. Zajęcia innowacyjne pozwolą uczniom wyrobić smak estetyczny, przyzwyczają ich do wysiłku, nauczą wytrwałości, a także praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy.

Różnego rodzaju prace ręczne z zakresu szycia mają działanie terapeutyczne a także stymulujące rozwój. Rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty. Warto również wspomnieć o tym, że mają ogromny walor uspokajający – zmniejszają stres oraz napięcie nerwowe.

„KODOWANIE I PROSTE PROGRAMOWANIE JAKO METODA WSPIERAJĄCA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE” – mgr A. Chmielewska

Innowacja metodyczno – programowa  „Kodowanie i proste programowanie jako metoda wspierająca zajęcia rewalidacyjne” przeznaczona jest dla uczniów klasy 8 SP.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną roboty. Roboty mają charakter edukacyjny, poprzez zabawę z robotem dzieci wchodzą wświat programowania (tworzenie zdarzeń, algorytmów, budowanie sekwencji i pętli, i wiele innych). Przy tym zupełnie nieświadomie rozwijają kluczowe w naszych czasach umiejętności: logicznego myślenia skupionego na rozwiązywaniu problemów, kreatywnego podejścia, precyzyjnego prezentowania swoich myśli, współpracy i podstaw j. angielskiego (nauka poprzez zabawę).

Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić. Prowadzący pokarze, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

Nowatorstwem innowacji jest wspomaganie zdobywania podstawowych kompetencji i umiejętności ucznia poprzez naukę programowania, w tym doskonalenie czytania, liczenia, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowanie postaw społecznych. Ważne jest również wtopienie aktywności umysłowej dziecka, w jego aktywność fizyczną. W ten sposób rozwija się myślenie, tworzą się pojęcia i dziecko nabywa nowe umiejętności, lub doskonali i utrwala, już nabyte. Założeniem niniejszego programu jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć dziecko rozwijało będzie podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

Celem zajęć będzie świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych.

„KSZTAŁCENIE MATEMATYCZNE OD KUCHNI” – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – mgr M. Jaworska

Innowacja pedagogiczna „Kształcenie matematyczne od kuchni” przeznaczona jest dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia i Liceum Ogólnokształcącego.

Głównym założeniem  innowacji  jest umożliwienie uczniom dodatkowego kształcenia matematycznego, stymulowanie procesów poznawczych (myślenie, pamięć, uwaga), rozwijanie postawy intelektualnej u uczniów wyrażającej się w twórczym , logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i przygotowanie uczniów do wykorzystywania matematyki w codziennym  życiu.

Nauczyciel pracując z uczniem zbliża  treści zadania do sytuacji z życia codziennego co sprawia, że uczniowie szybciej zaczynają rozumieć polecenie, łatwiej liczą i więcej zapamiętują. Ukazanie przydatności matematyki i jej narzędzi pozwala uczniom lepiej doceniać wartość zdobywanej wiedzy. Zajęcia innowacyjne „Kształcenie matematyczne od kuchni” mają za zadanie rozwój zaradności, wyrabianiu postaw matematycznych, nauczą  współżycia i współpracy, będą sprzyjają wyrabianiu aktywnych postaw matematycznych i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy

Nowatorski charakter innowacji polega na zastosowaniu środków multimedialnych, np. Kahoot, gier i zabaw dydaktycznych online, działań praktycznych (przeliczanie miar i wag w recepturach gastronomicznych, sporządzanie wypieków cukierniczych). Zajęcia mają za zadanie rozbudzić aktywność matematyczną i wyrównać deficyty wynikające z obniżenia możliwości intelektualnych i braków w wiedzy. Uczniowie poznają i utrwalą praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Wszechstronne działania metodyczne przy zastosowaniu zróżnicowanych środków dydaktycznych dają wymierne efekty dydaktyczne.

„MYŚL WIZUALNIE! – STRATEGIA SKUTECZNEGO NOTOWANIA I UCZENIA SIĘ” – mgr A. Gazińska

Innowacja pedagogiczna: „Myśl wizualnie! – strategia skutecznego notowania i uczenia się”jest metodą przeznaczoną dla uczniów szkoły podstawowej, branżowej i liceum ogólnokształcącego wspomagającą proces uczenia się i zapamiętywania w czasie lekcji religii.

Myślenie wizualne jest połączeniem zapisu klasycznego z dodatkiem obrazów, ikon i rysunków. Jest to sposób na uniwersalną komunikację i prosty przekaz rozumiany przez wszystkich ludzi. Prostych ikon przedmiotów i sytuacji, każdy może się nauczyć i dzięki ich powszechnie rozumianej formie też odczytać. Stosując myślenie wizualne więcej i na dłużej jesteśmy w stanie zapamiętać. Innowacja zakłada naukę przy zastosowaniu myślenia wizualnego.

Nauczyciel na lekcji będzie przekazywał, utrwalał wybrane treści, zagadnienia za pomocą obrazu, schematu, ikon czy z użyciem koloru, notatki wizualnej. Uczniowie zdobędą podstawy myślenia wizualnego, by później samodzielnie rysować proste postacie, emocje, tworzyć wizualne notatki w zeszycie.

W czasie zajęć uczeń: pobudzi  kreatywność, będzie koncentrował się  na pożądanych treściach oraz kształtował umiejętność myślenia wielokierunkowego, nielinearnego. Doświadczy stymulacji  wielozmysłowej, podniesie graficzną jakość pisma, będzie rozwijał motorykę małą. Uczeń kształtował będzie i rozwijał swój język, a także dokonywał  selekcji  treści.

Innowacja ma na celu wniesienie obustronnej korzyści: dla ucznia i nauczyciela, ponieważ ma zmotywować tego drugiego do samokształcenia, a co za tym idzie do wprowadzenia stosowania nowych metod nauczania, nowego sposobu prezentacji materiału, nowych form pracy w dziedzinie wprowadzania, a także utrwalania lub sprawdzania wiadomości i umiejętności.

“EDUKACJA EKONOMICZNO – ZAWODOZNAWCZA  NA DORADZTWIE ZAWODOWYM”  – mgr A. Dobaczewska

Innowacja metodyczno – organizacyjna  “Edukacja ekonomiczno – zawodoznawcza  na doradztwie zawodowym” przeznaczona jest dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Innowacja opiera się na dwóch programach: „ Z pieniędzmi za pan brat” oraz     „Gra o pracę”.   Celem programu jest umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym poznanie polskiego systemu płatniczego oraz nabycie umiejętności posługiwania się pieniędzmi w życiu codziennym. Potrzeba ta jest związana z osiąganiem samodzielności przez uczestników, niezbędnej do prowadzenia gospodarstwa domowego. Program ma również pomóc odbiorcom z niepełnosprawnością intelektualną w zrozumieniu podstawowych pojęć związanych z pracą.

Innowacja umożliwi  kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Uczestnik będzie pracował na konkretach i w odniesieniu do prawdziwych sytuacji życiowych. Będą wykorzystywane możliwości, jakie stwarza środowisko społeczno-kulturowe ucznia oraz baza materialno-dydaktyczna szkoły.

Uczniowie dzięki wyćwiczeniu właściwych kompetencji społecznych, będą mogli stać się pracownikami, członkami społeczności lokalnej, klientami, osobami odpowiedzialnymi, co poprawi jakość ich życia. Udział w zajęciach pozwoli zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem. Uczestnik będzie miał możliwość, wykształcenia poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje. Dzięki tej innowacji uczestnicy nabędą umiejętność oceny własnych kompetencji zawodowych (na miarę swoich możliwości).