Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Od września 2007 roku osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi mają możliwość kształcenia w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy. Działalność Szkoły Przysposabiającej do Pracy w naszym Ośrodku wychodzi naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób niepełnosprawnych, stojących u progu dorosłości, stawiając sobie za cel główny efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. Jednocześnie uwzględniane są indywidualne predyspozycje i możliwości intelektualne uczniów. Zapewniamy kontynuację zadań z poprzednich etapów edukacyjnych i dajemy możliwość ich realizacji przy wykorzystaniu zaplecza dydaktycznego i lokalowego naszego Ośrodka.

Nasza szkoła zawiera przyjętą w Ośrodku filozofię nauczania i wychowania, która ma za zadanie rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się następujące formy pracy:

Zajęcia edukacyjne:

a/ funkcjonowanie osobiste i społeczne

b/ zajęcia rozwijające komunikowanie się

c/ zajęcia kształtujące kreatywność:

moduł – zajęcia muzyczne

moduł – zajęcia plastyczne

d/ Przysposobienie do pracy: ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

moduł I – gospodarstwo domowe i zajęcia kulinarne

moduł II–prace porządkowe

moduł III– rękodzieło artystyczne

moduł IV– praktyki wspomagane

e/ wychowanie fizyczne

Zajęcia rewalidacyjne:

Usprawnianie narządu ruchu

Zajęcia rozwijające komunikację językową

Usprawnianie technik szkolnych

Usprawnianie narządu ruchu poprzez zajęcia w wodzie

Related Images: