Deklaracja dostępności Copy

Deklaracja dostępności Copy

Deklaracja dostępności Strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  im. Marii Grzegorzewskiej w Policach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  im. Marii Grzegorzewskiej w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •             Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.        
 •             Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.        
 •             Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.        

Wyłączenia

 •                 Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.            
 •                 Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.            

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2021-03-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Małgorzata Worona.
 • E-mail: malgorzata.worona@soswdnr.pl
 • Telefon: 515 314 835

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
 • Adres: ul. Korczaka 53. 72-010 Police
 • E-mail: sekretariat@soswdnr.pl
 • Telefon: 91 506 52 20

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Janusza Korczaka 45, 72-010 Police.

Główny wjazd do siedziby Ośrodka usytuowany jest od strony ulicy Kresowej w Policach.

Głównym budynkiem w którym mieści się sekretariat, gabinet Dyrektora oraz administracja, jest budynek przy ulicy Korczaka 45.

Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach 7:30 – 15:30.

Do budynku prowadzą 3 stopnie schodowe oznakowane taśmą ostrzegawczą z poręczami w kolorze jaskrawo – żółtym.

Przed wejściem do budynku wybudowano podjazd z poręczami, który umożliwia swobodne wejście do budynku i wjazd osób poruszających się na wózkach. 

Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, nie ma wydzielonych stref kontroli dostępu.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku – poziom 0 na którym znajduje się sekretariat szkół, Dyrektor oraz administracja Ośrodka.

W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem biura umiejscowionego na 1 piętrze budynku istnieje możliwość zejścia pracownika na parter budynku (do sekretariatu Ośrodka).

W budynku znajdują się tabliczki informacyjne funkcji pomieszczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta znajduje się na parterze i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Ośrodek umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika Ośrodek zapewni po wcześniejszym zgłoszeniu.

Ośrodek zapewnia kontakt z tłumaczem języka migowego lub tłumacza przewodnika w ciągu 2-3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Ośrodka przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgłoszeniu.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą e-maila, przy pomocy osoby trzeciej.

Na terenie Ośrodka znajdują się 3 miejsca parkingowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast

możliwość powiększenia i pomniejszenia liter na stronie

skala szarości

wysoki kontrast

możliwość zastosowania niestandardowego koloru tła i szarości

podświetlane linki

czytelna czcionka

na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

czytnik tekstu

wirtualna klawiatura

tryb wyraźny

powiększony kursor

wyróżnienie nagłówków

Inne informacje i oświadczenia

Ośrodek podejmuje ciągłe starania dotyczące podniesienia poziomu dostępności. 

Related Images: