Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  im. Marii Grzegorzewskiej w Policach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do adres strony

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • możliwość zastosowania niestandardowego koloru tła i zawartości
 • podświetlane linki
 • czytelna czcionka
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • czytnik tekstu
 • wirtualna klawiatura
 • tryb wyraźny
 • powiększony kursor
 • wyróżnienie nagłówków

Oświadczenie sporządzono dnia 05.03.2021r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: 

Małgorzata Worona, malgorzata.worona@soswdnr.pl   

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 515 314 835. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Główny wjazd do siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach  usytuowany jest od strony ul. Kresowej w Policach.

Do budynku prowadzą 3 stopnie schodowe oznakowane taśmą ostrzegawczą z poręczami w kolorze jaskrawo-żółtym.

Szerokość drzwi umożliwia wjazd osobom na wózkach inwalidzkich.  

Przed wejściem do budynku wybudowano podjazd z poręczami, który umożliwia swobodne wejście do budynku i wjazd osób poruszających się na wózkach.

Obok budynku znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku -poziom 0 na którym znajduje się sekretariat szkół, Dyrektor oraz administracja Ośrodka. 

W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem biura umiejscowionego na 1 piętrze budynku istnieje możliwość zejścia pracownika na parter budynku (do sekretariatu Ośrodka).

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, nie ma wydzielonych stref kontroli.

W budynku są tabliczki informacyjne funkcji pomieszczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Toaleta znajduje się na parterze i jest  przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W budynku nie ma pętli indukcyjnych

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą e-maila, przy pomocy osoby trzeciej. 

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Ośrodek umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika Ośrodek zapewni po uprzednim zgłoszeniu.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą e-maila, przy pomocy osoby trzeciej. Ośrodek zapewnia kontakt z tłumaczem języka migowego lub tłumacza przewodnika w ciągu 2-3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.

WNIOSEK O DOSTĘPNOŚĆ:

Related Images: