Grupy wych. Copy

Grupy wych. Copy

Funkcjonujący na terenie placówki internat przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży spoza Polic. W chwili obecnej w dziewięciu grupach, w zależności od schorzeń i wieku, mieszka ok. 100 wychowanków. Program wychowawczy internatu skierowany jest na kształcenie życia społecznego i codziennego. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach prospołecznych i przygotowujących ich do samodzielnego życia.

W internacie realizowany jest wspólny program wychowawczy i indywidualne programy usamodzielniania. Wychowankowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo – rekreacyjnych i ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Poznają zagrożenia, które wynikają z korzystania z różnych używek. Uczą się rozwiązywania własnych problemów w sposób, który nie wpłynie negatywnie na ich przyszłość. Edukowane są z zakresu zdrowego stylu życia i wartości z niego płynących. Wszelkie działania, podejmowane przez internat mają na celu osiągnięcie sukcesu edukacyjnego dzieci i młodzieży. Wychowawcy zawsze służą pomocą podczas odrabiania lekcji. Posiadają wypracowany system pracy.

Przeprowadzane są też systematycznie zajęcia wyrównawcze, poprawiające koncentrację uwagi, rozwijające spostrzegawczość, wyobraźnię oraz uczące technik samodzielnego zdobywania wiedzy. Na rozwój podopiecznych mają znaczny wpływ organizowane zajęcia pozalekcyjne, jakimi są m.in.: zajęcia integracyjne, plastyczne, taneczne, umuzykalniające, kulinarne, wieczorki poetyckie, wycieczki, biwaki i ogniska. Takie spędzanie czasu wolnego pozwala na rozwijanie zainteresowań, usamodzielnienie i rozwój sprawności ruchowej. Zajęcia te integrują grupę i jednocześnie zapobiegają nudzie. W momencie umieszczenia dziecka w placówce, następuje zmiana warunków jego dotychczasowego życia.

Dziecko przechodzi fazę adaptacji w nowym środowisku, do życia w internacie, który staje się jego „drugim domem”. Ogromne znaczenie dla ogólnego samopoczucia i rozwoju uczuciowego dziecka jest zapewnienie poczucia przynależności i oparcia. Internat odgrywa w tym momencie ważną rolę społeczną. Jest istotnym czynnikiem kształtującym postawy wobec współżycia społecznego, nauki szkolnej i pracy. Ponosi ogromną odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do samodzielności. Przebywając w placówce dokonuje się w nim kreowanie wzorców moralnych, jego wrażliwość emocjonalna i społeczna. Prawidłowo funkcjonująca placówka pełni kontrolę nad kształtowaniem się osobowości wychowanków, zaspokajając potrzebę miłości, spokoju, przynależności, współdziałania, szacunku i tolerancji. To ważne zadania wychowawcze, za które odpowiedzialność ponosi placówka.

Related Images: